ประเด็นร้อน

จี้ใช้ ม.44 แก้ธรรมาภิบาลอุดมฯ

โดย ACT โพสเมื่อ May 24,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ - -

 

กลุ่มขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เดินทางเข้าพบ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อยื่นข้อเสนอการแก้ไขธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อดำเนินการ กรณีการละเว้น หรือไม่จริงจังในการดำเนินการตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 39/2559 และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้านการป้องกันและ ปราบปรามทุจริต โดยมี นพ.โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ. รับเรื่องแทน

 

ทั้งนี้ได้เสนอมาตรการที่จะช่วยรักษาระบบธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา 7 ข้อ ได้แก่

 

1.บังคับให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 39/2559 และมาตรการป้องกันและปราบทุจริตของ คสช.อย่างจริงจัง มีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด

 

2.การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกส่วน ต้องมิให้ดำรงตำแหน่งเกิน2 วาระติดต่อกันและให้เว้นห่างการดำรงวาระเมื่อครบ2วาระไปอีก 2 ปี

 

3.ให้กรรมการสภาที่แต่งตั้งมาจากฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิลงคะแนนในที่ประชุม หากอดีตอธิการบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเดิมลงสมัครสรรหาเพราะเป็นประโยชน์ทับซ้อน และให้การเลือกสรรหาอธิการบดี ต้องใช้การหยั่งเสียงและผลคะแนนถือเป็นเสียงกรรมการสภาฯฝ่ายตัวแทนคณาจารย์ทุกประเภท

 

4.การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยต้องถ่ายทอดสดให้ประชาคมรับทราบ ยกเว้นมติลับตามกฎหมาย

 

5.ให้บุคลากรในสถาบันที่เป็น ผู้ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลทุจริต ต้องได้รับการคุ้มครองโดยใช้แนวทางตามกฎหมาย และส่งเรื่องให้หน่วยงาน ภายนอกตรวจสอบต่อไป

 

6.กรณีผู้บริหารอยู่ระหว่างการสอบสวนในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อมีมูลเชื่อถือได้ ให้ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่ามีคำสั่งพักงานในตำแหน่งจนกว่าคดีจะแล้วเสร็จ

 

7.ลงโทษวินัย หรือเรียกละเมิดแก่ฝ่ายบริหารและผู้บังคับบัญชา กรณีการใช้อำนาจหรือคำสั่งทางปกครองไม่เป็นธรรม และ

 

8.ส่งเสริมจัดตั้ง "สหภาพพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นในระดับประเทศ" เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ

 

โดยเสนอให้มีการใช้ ม.44 กับ ม.นครพนม ที่มีปัญหาความ ขัดแย้งภายในรั้วมหาวิทยาลัย มายาวนานกว่า 8 ปี และมีข้อเสนอให้ใช้อำนาจม. 44 ตั้งคณะกรรมการเข้าไปควบคุม มนพ.หลายครั้ง โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนั้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2553 จนถึงตอนนี้

 

ขณะที่ ม.แม่โจ้ มีบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มาร้องเรียน กกอ.ว่าในมหาวิทยาลัยมีปัญหาเรื่องของธรรมาภิบาลหลายเรื่อง ซึ่งกกอ. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อมาศึกษาปัญหา เชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง ซึ่งนายกสภาฯ ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลตามที่ร้องเรียนจริง แต่เป็นปัญหาธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ของสภามหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีหนังสือแจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยว่า ไม่ต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2560 โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผล ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้ให้พนักงานส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอต่อสัญญา และพนักงานก็ได้ส่งเอกสารไปครบแล้ว การดำเนินการดังกล่าว อธิการบดีได้ใช้อำนาจโดยไม่ได้ผ่านมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการใดๆ ซึ่งขัดกับแนวปฏิบัติทางกฎหมายและ ขัดกับหลักธรรมาภิบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw