ประเด็นร้อน

กรมพลศึกษา ประกาศเจตจำนงร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

โดย ACT โพสเมื่อ Jun 04,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ - -

 

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกรมพลศึกษา (DPE Zero Corruption) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดกรมพลศึกษา ร่วมกันกล่าว “การแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกรมพลศึกษา” กว่า 150 คน ซึ่ง การประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้หน่วยงานส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


จึงได้ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงานขององค์กร 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้ 2.ด้านความพร้อมรับผิด มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และพร้อมรับผิดต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีการสร้างวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีมาตรการเด็ดขาดและชัดเจนในการลงโทษผู้กระทำผิด และ 5.ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน คู่มือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw