ประเด็นร้อน

แนะกกต.คุมเลือกตั้งท้องถิ่น เข้มทุจริตเจอโทษหนัก

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 12,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก ผู้จัดการออนไลน์ - -

 

วานนี้ ( 11 ก.ค.) สำนักงานกกต.ได้สรุปผลการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.... ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งเรื่องมาให้กกต.เปิดรับฟังความคิดเห็น และ กกต.ได้ส่งให้สำนักงานกกต.จังหวัดทั่วประเทศรับฟังความเห็นประชาชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในช่วงตั้งแต่วันที่ 12-27 มิ.ย.ที่ผ่านมา รวมถึงสรุปจากข้อเสนอของสมาคมผู้บริหารท้องถิ่น สมาคมข้าราชการท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ส่งมาเสร็จสิ้นแล้ว และจะเสนอกลับไปยังคณะกรรมการฤษฎีกา ในช่วงกลางสัปดาห์หน้า

 

โดยผลสรุปการรับฟังความเห็น มีผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของร่างกฎหมายดังกล่าวรวม 25 มาตรา ซึ่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การมอบหมายให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งแทนกกต. อาจทำให้เกิดความไม่เป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งได้ การจัดการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในกรณีครบวาระ หรือแทนตำแหน่งที่ว่างในการเลือกตั้งครั้งแรกนี้ ควรต้องกำหนดให้ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันวาระการดำรงตำแหน่งของ อปท.ครบหมดแล้ว กกต.ควรเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรกำหนดระยะเวลาออกเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่ 08.00-1500 น. เพราะจะทำให้กรรมการประจำหน่วยเตรียมการสำหรับการนับคะแนน และจัดทำเอกสารต่างๆได้สะดวก

 

นอกจากนี้ ตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรแต่งตั้งจากนายอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หรือหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาทำหน้าที่แทน เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบกันของผู้สมัคร กรณี กกต.ต้องสืบสวน ไต่สวนเนื่องจากเหตุอันควรได้ว่าการเลือกตั้งไมได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ควรกำหนดระยะเวลาที่กกต.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนประกาศผลการเลือกกตั้ง ควรกำหนดให้มีการเยียวยาแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและต่อมาศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ควรกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีวุฒิการศึกษา และในกรณีการมีชื่อในทะเบียนบ้าน ก็ควรกำหนดให้มากกว่า 1 ปี เนื่องจากจะต้องรู้ปัญหาในพื้นที่จริงๆ

 

ในเรื่องลักษณะต้องห้าม กรณีต้องคำพิพากษาว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งราชการ ควรมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อน เพราะลักษณะต้องห้ามดังกล่าว เกิดขึ้นก่อนผู้นั้นเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าว และกฎหมายเดิมไม่ได้บัญญัติเป็นลักษณะต้องห้าม ควรกำหนดห้ามบุคคลที่อยู่ในตำแหน่ง และลาออกก่อนครบวาระกลับเข้ามาสมัครในตำแหน่งเดิม ไม่ควรตัดสิทธิผู้สมัครคนเดิมสำหรับการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากจากการเลือกตั้งครั้งก่อนได้คะแนนเสียงน้อยกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครใด ความผิดที่กำหนดให้เป็นการทุจริตในเลือกตั้งนั้น ควรกำหนดระวางโทษให้หนักยิ่งกว่าที่ร่างกฎหมายกำหนด เพราะที่ผ่านมาประเทศไทย มีการทุจริตอย่างมโหฬารทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงระดับประเทศ จะทำให้ผู้สมัครเกิดความเข็ดหลาบ

 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสำนักงานกกต. ก็เตรียมที่จะสรุปปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติงานตามร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอที่ประชุมกกต.พิจารณาในต้นสัปดาห์หน้าด้วยกันเช่นกัน และจะได้มีการส่งความเห็นของ กกต.ให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษได้นำข้อมูลทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อทบวนปรับปรุงร่างกฎหมายในขั้นตอนสุดท้ายก่อน ที่จะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี และคาดว่าจะส่งถึง สนช.ได้ช่วงต้นเดือน ส.ค.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

#ร่วมเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw