บทความ

ความถูกต้องต่อรองไม่ได้ การซื้อดาวเทียม ต้องทำอย่างรับผิดชอบ - โปร่งใสตามข้อตกลงคุณธรรม

โดย ACT โพสเมื่อ Aug 01,2018

 

ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า การนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดซื้อฯ ดาวเทียม THEOS-2มูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท เป็นเรื่อง ‘ความสมัครใจ’ และมีขึ้นก่อนใช้ พ.ร.บ. จัดซื้อฯ จะบังคับใช้

 

คำกล่าวอ้างกล่าวทำให้เข้าใจว่า เหตุใด การจัดซื้อดาวเทียมครั้งนี้จึงไม่ให้ความสนใจที่จะปฏิบัติหน้าที่และตอบสนองต่อ ‘รายงานการแจ้งเตือน’ ทั้ง 4 ฉบับของคณะผู้สังเกตการณ์ ที่พบเห็นการกระทำที่ก่อให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับความโปร่งใส ไม่เป็นธรรม ผิดขั้นตอนของกฎหมาย รวมถึงความคุ้มค่าที่ประเทศสมควรได้รับ จนเป็นเหตุให้ผู้สังเกตการณ์ทั้งคณะยื่นใบลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกัน

 

‘ข้อตกลงคุณธรรม เป็นเครื่องมือป้องกันคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือและยินยอมให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน เข้าร่วมสังเกตการณ์และสามารถตรวจสอบโครงการนั้นได้ทุกขั้นตอนๆ ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดสัญญา’ โดยมีที่มาดังนี้

 

14 มกราคม 2558 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) มีมติให้ใช้ข้อตกลงคุณธรรมในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่หรืออยู่ในความสนใจของประชาชน

 

20 มกราคม 2558 ครม. มีมติรับทราบตามข้อเสนอของ คตช. และมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการกำหนดรายละเอียด หลักการและแนวปฏิบัติเพื่อนำเสนอ ครม.

 

3 กุมภาพันธ์ 2558 ครม. มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานที่กระทรวงการคลังเสนอมา และตั้ง คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน

 

ปัจจุบัน ‘ข้อตกลงคุณธรรม’ ถูกกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้ทรงคุณวุฒิที่อาสาทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ 273 คน มีโครงการจัดซื้อฯ ที่ถูกกำหนดให้ใช้กลไกนี้แล้ว 73 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 8 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ 8 โครงการจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช่วยให้เกิดการประหยัดและเกิดผลดีต่อราชการเป็นอย่างมาก

 

‘ข้อตกลงคุณธรรมจึงเป็นการปฏิบัติตามมติ คตช. มติ ครม. และ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อผลประโยชน์ของชาติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล’

 

กระบวนการจัดซื้อระบบดาวเทียม THEOS-2 เริ่มเมื่อ 10 มกราคม 2560 คณะผู้สังเกตการณ์ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2560 และเพิ่งมีการลงนามข้อตกลงสั่งซื้อดาวเทียมนี้เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

 

การใช้เงินหลวงต้องคำนึงถึงประโยชน์ของแผ่นดิน ที่สำคัญเงินนี้คือภาษีจากประชาชน ดังนั้นจะทำอะไรต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามกฎหมาย


ดร. มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), 30/7/256

 


 ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

- ผู้สังเกตการณ์ลาออกยกคณะ https://www.isranews.org/isranews-news/68092-news03-68092.html

- รองประธาน ACT ให้สัมภาษณ์ https://www.isranews.org/isranews/68145-news00-68145.html

- ปลัดกระทรวงฯ และ ผอ. GISTDA ชี้แจง https://www.facebook.com/POLThaiPBS/videos/2135419580009642/

- คู่มือข้อตกลงคุณธรรม กรมบัญชีกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

#ร่วมเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw