ประเด็นร้อน

ปราบโกงยาแรงแสลงใจ

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 07,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ - -

 

เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 234 (3) แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ที่ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกประกาศ ระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 ของ พ.ร.ป.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เพื่อตรวจสอบและเปิดเผยผลตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

แต่สำหรับภาคเอกชนหรือข้าราชการเกษียณที่ได้รับการทาบทามให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นใดในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย ของสถาบันการอาชีวศึกษา ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและของคณะกรรมการอื่นใด อาจเกิดความไม่สะดวก ไม่สบายใจ ต้องขอลาออกจากตำแหน่ง เนื่องเพราะต้องวุ่นวายกับการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ หากกรอกผิด ไม่ครบถ้วนก็อาจมีความผิดตามกฎหมายอีก ทั้งที่ทุกคนตั้งใจมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจ ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ขององค์กรและหน่วยงานนั้น มิใช่เพื่อแสวงประโยชน์ส่วนตัวอันใด ขณะที่อีกมุมมองกลับเห็นในเชิงลบว่า การลาออกเสมือน "หนีการตรวจสอบ"

 

เราเชื่อว่า โดยหลักการแล้วทุกคนต่างเห็นด้วยกับ"ยาแรง" มาตรการสร้างความโปร่งใสนี้ และหากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช. ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศของเราแม้จะยังไม่หมดสิ้น แต่ก็น่าส่งผลลดลงอย่างมีนัย สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในสายตาประชาคมโลก เนื่องจากวิธีการดังกล่าวเป็นการตรวจสอบที่ลงลึกระดับบุคคล สามารถตรวจสอบที่มาและที่ไปของทรัพย์สินที่อาจได้มาโดยมิชอบได้ หากบุคคลผู้นั้นถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ

 

ทว่า ขั้นตอนการปฏิบัติถือเป็นประเด็นสำคัญ จำต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มิฉะนั้นจะเป็นข้อวิตกกังวลว่า จะถูกจับผิดหรือเป็นเครื่องมือให้ถูกกลั่นแกล้งทำร้ายตนเองในภายหลัง ข้อเรียกร้องและคำท้วงติงที่เป็นอุปสรรค ความไม่สะดวก ไม่สบายใจของผู้ปฏิบัติ เป็นเรื่องที่มิอาจมองข้าม ป.ป.ช.จำต้องอธิบายไขข้อข้องใจ ให้คำแนะนำ โดยมีหน่วยงานต้นสังกัดร่วมสนับสนุน เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ความวิตกกังวลของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม เพราะกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุด แต่มิใช่ยกเลิกด้วยเหตุ "ปราบโกงยาแรงแสลงใจ".

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw