ประเด็นร้อน

จี้หน่วยงานรัฐงดรับของขวัญปีใหม่ลดติดสินบน

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 26,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย - -

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องหน่วยงานรัฐ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญปีใหม่ หวังลดโอกาสให้สินบนเจ้าหน้าที่แฝงมากับของขวัญ 


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  หรือ ACT ออกจดหมายเปิดผนึก เรื่อง การประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ โดยในจดหมายเปิดผนึกระบุว่าในช่วงปีที่ผ่านมามีหน่วยราชการและองค์กรของรัฐหลายแห่งได้นำนโยบายงดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy มาใช้ โดยกำหนดให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับงดรับของขวัญตามเทศกาลต่าง ๆ พร้อมทั้งประกาศให้สาธารณชนร่วมรับทราบนโยบายดังกล่าวด้วย การดำเนินการเรื่องนี้ถือเป็นความริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยลดโอกาสของการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยแอบแฝงไปกับการให้ของขวัญตามประเพณีและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติ


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอแสดงความชื่นชมหน่วยราชการและองค์กรของภาครัฐต่าง ๆ ที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาแล้วปีที่ผ่านมา อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ฯลฯ และขอสนับสนุนให้มีการดำเนินนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กร และสาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นี้ จึงขอเชิญชวนให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนทุกแห่งร่วมนำนโยบายงดรับของขวัญมาใช้ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและโปร่งใสให้กับหน่วยราชการ และองค์กรภาครัฐของไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ


สำหรับนโยบายงดรับของขวัญนี้ ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ พยายามผลักดันให้เป็นนโยบายระดับชาติ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีกับข้าราชการไทยในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และเป็นหลักปฏิบัติให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย.

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw