ประเด็นร้อน

Board of the Year รางวัลแห่งความภูมิใจ ของกรรมการบริษัท

โดย ACT โพสเมื่อ Jan 07,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ - -

 

คอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง : โดย พิษณุ พรหมจรรยา ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

ช่วงปีเก่าต่อปีใหม่นี้ ถือเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้ทบทวนสิ่งที่ได้ทำมาในรอบปีที่ผ่านมา สิ่งไหนที่ทำได้ดี หรือมาถูกทางแล้วก็ควรที่จะเดินหน้าทำ ต่อไป สิ่งไหนที่ยังไม่ลงตัว ไม่เข้าที่เข้าทาง หรือยังผิดทิศผิดทางก็ต้อง ปรับแก้ เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม และสิ่งไหนที่ควรหยุดทำได้แล้ว ก็ต้องกล้าตัดสินใจที่จะยกเลิกไป

 

ในปีใหม่นี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายๆ ด้าน ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่คณะกรรมการ IOD มีมติแต่งตั้ง คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ หัวหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ขึ้นเป็น กรรมการผู้อำนวยการ IOD ต่อจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวเรือใหญ่ของ IOD อย่างดีมาจนครบสองวาระ นำพา IOD ให้พัฒนาขึ้นมาเป็นเสาหลักทางด้านธรรมาภิบาลของภาคเอกชนไทย

 

อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ IOD ที่อยากเล่าถึงในวันนี้ ก็คือการปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารางวัล Board of the Year ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อแสดงความชื่นชม และเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการที่ได้พยายามพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

 

ทั้งนี้ รางวัลต่างๆ ที่มีการมอบกันอยู่ในตลาดทุนไทยในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่จะมอบให้กับบริษัท หรือตัวบุคคลเป็นหลัก มีแต่รางวัล Board of the Year เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ที่มอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของบริษัท

 

การมอบรางวัล Board of the Year เป็นเสมือนการสร้างพื้นที่ให้กับ คณะกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทต่างๆ พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก CG มากขึ้น อันจะส่งผลดีกลับไปที่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และภาพรวมของตลาดทุนไทยในที่สุด

 

ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา IOD ได้มอบรางวัล Board of the Year ไปแล้วรวม 7 ครั้ง โดยในการพิจารณารางวัลรอบใหม่นี้ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมจากตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในตลาดทุนด้วย ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในด้านต่างๆ ตามหลัก CG บทบาทนำของคณะกรรมการในด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง การปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายจัดการ รวมถึงการคำนึงถึงและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ด้วย

 

การพิจารณารางวัล Board of the Year รอบนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมมิติทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากผู้เชี่ยวชาญด้าน CG ของ IOD เองแล้ว ยังมีการดึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ให้เข้ามามี ส่วนร่วมในการพิจารณารางวัลด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และกลุ่มสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของ IOD กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD และสมาชิกในชมรมกรรมการอิสระ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อคณะกรรมการที่สมควรผ่านเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์

 

นอกจากนี้ ยังเชิญบริษัทที่ปรึกษาชั้นแนวหน้า ได้แก่ Bain & Company, Baker & McKenzie, Grant Thornton, Heidrick & Struggles, PwC (Thailand) ให้เข้ามาร่วมกำหนดเกณฑ์พิจารณารางวัล และมีการตรวจสอบความโปร่งใสในการพิจารณาให้รางวัลโดย EY อีกด้วย

 

เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีขนาดกลางและเล็กที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่โดดเด่นมีโอกาสได้รับการชื่นชมผ่านรางวัล Board of the Year มากขึ้น การพิจารณารางวัลรอบนี้ IOD จึงจัดให้มีการแบ่งประเภทรางวัลตามขนาดธุรกิจใหญ่ กลาง เล็ก โดยพิจารณาจาก Market Capitalization ซึ่งรางวัลของแต่ละขนาดธุรกิจก็จะแบ่งเป็นสามระดับ

 

ได้แก่ Gold, Silver และ Bronze รวมถึงกำหนดให้มีรางวัลใหม่คือ Visionary Board Award สำหรับคณะกรรมการที่มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลให้ธุรกิจสามารถปรับตัวภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเพิ่มรางวัล Rising Star สำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างโดดเด่นด้วย

 

ทั้งนี้ หนึ่งในกระบวนการพิจารณาที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของรางวัล Board of the Year ก็คือการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัทเพื่อที่จะคัดเลือก คณะกรรมการของบริษัทที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสมควรที่จะได้รับรางวัล Board of the Year อย่างแท้จริง

 

จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ และหลักเกณฑ์การพิจารณา รวมถึงการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ นี้ ต้องถือว่าบริษัทที่ได้รางวัล Board of the Year ในรอบนี้ ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจาก IOD เท่านั้น แต่ยังถือได้ว่าได้รับการยอมรับจากประชาคมในตลาดทุนโดยรวมด้วย

 

IOD กำหนดจะประกาศรายชื่อ 30 บริษัทที่คัดมาจาก Top 10 ของ แต่ละกลุ่มธุรกิจ (เล็ก กลาง ใหญ่ ตามขนาด Market Cap) ที่คณะกรรมการผ่านการเสนอชื่อจากผู้ลงทุนสถาบัน และสมาชิก IOD ในวันที่ 18 ม.ค. 2562 และต่อจากนั้นก็จะทำการประเมินเชิงลึก ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์คณะกรรมการ โดยมีกำหนดจะประกาศผลและมอบรางวัล Board of the Year ในเดือน มิ.ย. 2562

 

เรามาตามลุ้นกันนะครับว่าจะมีบริษัทไหนบ้างที่จะติด Top 10 ของธุรกิจแต่ละขนาด ได้เป็น 1 ใน 30 บริษัทที่จะผ่านเข้ารอบไปลุ้นรางวัล Board of the Year กันต่อ อีกแค่ไม่ถึงสองสัปดาห์ ไม่นานเกินรอครับ

 

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw