ประเด็นร้อน

ครม.ฉลุยกฎคุม 'แป๊ะเจี๊ยะ'

โดย ACT โพสเมื่อ Feb 06,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ - -

 

เลิกโควตาพิเศษสมาคมครู/ผู้ปกครอง ให้ปปช.ตรวจรายได้โรงเรียนดังสกัดรับเงิน

 

ครม.เห็นชอบข้อเสนอ ป.ป.ช.ป้องกันการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ ให้โรงเรียนเปิดเผยข้อมูลรายรับ รายจ่ายเงินผู้บริจาค

 

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ ประกอบด้วย ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การรับนักเรียนกรณีนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษทั้ง 7 ข้อ เนื่องจากเป็นช่องทางสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริต

 

นอกจากนี้ ให้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณสัดส่วนการรับนักเรียน โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการให้เด็กได้ศึกษาต่อยังสถานศึกษาใกล้บ้าน และทุกสถานศึกษาต้องแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน โดยจะเป็นมาตรการป้องกันมิให้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาเกินอัตราที่กำหนด

 

ขณะเดียวกัน ยังรวมถึงให้มีการประกาศห้ามมิให้สถานศึกษาดำเนินการเอื้อประโยชน์โดยให้สิทธิพิเศษหรือโควตาแก่สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หรือสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ในลักษณะที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการฝากเด็กเข้าเรียนหรือในลักษณะการมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน

 

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า ขณะที่ข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ป.ป.ช.เห็นควรให้มีการสุ่มตรวจสอบรายได้ของสถานศึกษาทั้งก่อนและหลังช่วงเวลาการรับนักเรียน โดยเฉพาะการตรวจสอบเงินบริจาคของสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยข้อมูลรายรับรายจ่ายของแต่ละสถานศึกษา ข้อมูลการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่ และลงโทษอย่างเคร่งครัดในกรณีที่สถานศึกษาหรือผู้มีอำนาจของสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

 

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนของสถานศึกษา จึงควรนำข้อเสนอแนะไปใช้กับสถานศึกษา

 

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า ป.ป.ช.ยังได้มีข้อเสนอต่อ ครม.กำหนดมาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริจาคเงินเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนที่มิใช่โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง หรือโรงเรียนที่มีความขาดแคลน หรือด้อยโอกาสห่างไกลความเจริญ หรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับสิทธิทางด้านภาษีมากกว่าปกติ

 

สำหรับแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 7 ข้อ ที่ถูกยกเลิกตามความเห็นชอบของ ครม.ครั้งนี้นั้น เดิมทีถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 1.นักเรียนที่ทำคะแนนสอบคัดเลือกเท่ากันในลำดับสุดท้าย 2.รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 3.เด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กพิการ 4.บุตรของผู้เสียสละเพื่อชาติ 5.บุตรของข้าราชการครู หรือบุคลากรในโรงเรียนแต่ไม่ครอบคลุมถึงหลานและญาติ 6.รับนักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่พัฒนา 7.รับนักเรียนของผู้ทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw