ประเด็นร้อน

ACT ออกจม.เปิดผนึก จี้ บอร์ด ทอท. ดูแลให้การประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบินโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนกับสาธารณะ

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 04,2019

 

ACT ออกจม.เปิดผนึก จี้ บอร์ด ทอท. ดูแลให้การประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบินโปร่งใส มีธรรมภิบาลACT ออกจม.เปิดผนึก จี้ บอร์ด ทอท. ดูแลให้การประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบินโปร่งใส มีธรรมภิบาล

 

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 62 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เรื่อง บทบาทคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)  กรณีการเปิดประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบิน

 

โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า

 

“ตามที่ ทอท. ได้เปิดให้มีการประมูลสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีและอากร (Duty Free Shop) ใน 4 สนามบินหลักของประเทศ อันนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามอย่างกว้างขวางจากสังคม ถึงความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศ จะเห็นได้ว่าข้อท้วงติงที่เกิดขึ้นหลากหลายนั้น มีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนที่อ้างอิง จากบทเรียนความสำเร็จของสนามบินชั้นนำในต่างประเทศ ข้อเสนอจากสถาบันในอุตสาหกรรมค้าปลีกและรายงานผลการศึกษาของนักวิชาการ ขณะที่การชี้แจงของ ทอท. ยังขาดข้อมูลและสถิติสนับสนุนชัดเจนพอที่จะทำให้สาธารณชนสามารถเข้าใจ เชื่อถือและตรวจสอบได้


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เห็นว่าปัจจุบัน ทอท. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญของประเทศ และยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย จึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงกระทำ ในระดับสูงสุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเกียรติภูมิขององค์กร ผู้บริหาร บุคลากร และคณะกรรมการที่ประกอบด้วยข้าราชการ อดีตข้าราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย 


ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลฝ่ายบริหาร จึงต้องกระทำโดยยึดหลักความระมัดระวัง รอบคอบ และการตัดสินใจใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายบริหารอย่างครบถ้วน เพียงพอมีหลักการ น่าเชื่อถือ ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เชื่อว่าคนไทยต้องการเห็นคณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญในการดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาลสูงสุด และจริงจังในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน มีหลักการน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้อย่างเพียงพอเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจและยอมรับ 


อนึ่ง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ พร้อมให้การสนับสนุน ทอท. ในการรวบรวมข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเปิดประมูลครั้งนี้ และการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชอบธรรม  มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากสังคม”


สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ บอร์ด ทอท. มีดังนี้

 

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ , นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ รองประธานกรรมการ, พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ, นายวราห์ ทองประสินธุ์  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล, นายนิตินัย ศิริสมรรถการ  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, นายธวัชชัย อรัญญิก, นายมานิต นิธิประทีป, นายมนัส แจ่มเวหา ,พลตำรวจโท มนู เมฆหมอก,นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ, นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ , นายธานินทร์ ผะเอม , นายสราวุธ เบญจกุล , นายกฤชเทพ สิมลี และ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw