ประเด็นร้อน

ม.44 ยืดหนี้ 3 ค่ายมือถือ-เปิดช่องทีวีดิจิตอลคืนใบอนุญาต

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 11,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ - -

 

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16/2559 เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่ เพื่อกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้การประมูลคลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895 – 915  เมกะเฮิรตซ์ /940- 960 เมกะเฮิรตซ์ ที่ต้องดำเนินการใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สภาพปัญหาจากการแข่งขันทางธุรกิจ สำหรับกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด  


จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่สามารถชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ ได้ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้น แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ เพื่อขอแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ และให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาแบ่งชำระเงินจากเงินประมูลคลื่นความถี่ออกเป็น 10 งวด ปีละงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยให้ปีที่ผู้รับใบอนุญาตประมูลคลื่นความถี่เริ่มนับเป็นงวดแรก และเมื่อสำนักงาน กสทช. พิจารณาแบ่งเงินประมูลคลื่นความถี่ที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามงวดดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป สำหรับงวดที่ต้องชำระในปี พ.ศ. 2563  ให้ชำระรวมกับเงินชดเชยของงวดที่ผ่านมาด้วย


นอกจากนี้กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือตามงวดที่แบ่งชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระเงินประมูลคลื่นความถี่เพิ่ม เป็นจำนวนเงินเท่ากับผลคูณของจำนวนเงินประมูลคลื่นความถี่ที่ค้างชำระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยคำนวณเป็นรายวัน หากพ้นกำหนดชำระเงิน จะถือว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำผิดเงื่อนไข กสทช. อาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้


อย่างไรก็ตาม ส่วนผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตที่ได้รับตามประกาศ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสานักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้สำนักงานกสทช. พิจารณากำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว


ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามคำสั่งนี้ ให้ได้รับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงาน กสทช. กำหนด คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องชำระงวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำ หรือราคาเริ่มต้น และ 2 งวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ หรือราคาเริ่มต้นตามประกาศ และในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายใดยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่จนถึงงวดที่ได้รับยกเว้น ให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้นชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วนจนถึงงวดที่ได้รับยกเว้น โดยให้ชำระภายใน 120 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม

 

 

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw