บทความ

เราคาดหวังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดปัจจุบันได้จริง?

โดย ACT โพสเมื่อ Mar 23,2017

เราคาดหวังการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้จริงหรือ ?

ได้ช่วงนี้เราทำงานกับภาครัฐมาก ซึ่งไม่ได้แปลว่าเราชื่นชมทหาร หรือเผด็จการ เพียงแต่ถ้าเรามองการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในระยะยาว ที่ผมบอกกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยากหากไม่มีอำนาจรัฐ ถ้ารัฐไม่เล่นด้วย
ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ความตอนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของ ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ใน  “หนังสือที่นำกรอบแนวคิดสมการคอร์รัปชั่น” ของ ศาสตราจารย์โรเบิร์ต คลิตการ์ด (Robert Klitgaard) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับคอร์รัปชันอันเป็นที่ยอมรับมากที่สุดคนหนึ่ง สมการคอร์รัปชันชี้ให้เห็นว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นจะเพิ่มขึ้นหากระบบเศรษฐกิจมีการผูกขาด และมีการใช้ดุลยพินิจสูง ในทางตรงกันข้าม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจะลดลงหากสังคมมีกลไกความรับผิดชอบที่ดี

หนังสือเล่มนี้จะนำ 3 ตัวแปร (การผูกขาด การใช้ดุลยพินิจ และกลไกความรับผิดชอบ) มาใช้ทำความเข้าใจปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย พร้อมทั้งชวนหาวิธีแก้โจทย์โดยนักวิชาการ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และสื่อมวลชน และชวนผู้อ่านคิดต่อในบทปิดท้ายว่าด้วย “การเมืองแบบเปิด” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเปิดข้อมูลเพื่อความโปร่งใส อันเป็นรากฐานอันสำคัญของการต่อสู้กับคอร์รัปชั่นที่ยั่งยืน

เนื้อหาสรุปเกี่ยวกับ หนังสือ “สมการคอร์รัปชัน” แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย หนังสือที่นำกรอบแนวคิดสมการคอร์รัปชั่นของ ศาสตราจารย์โรเบิร์ต คลิตการ์ด (Robert Klitgaard) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับคอร์รัปชันอันเป็นที่ยอมรับมากที่สุดคนหนึ่ง สมการคอร์รัปชันชี้ให้เห็นว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นจะเพิ่มขึ้นหากระบบเศรษฐกิจมีการผูกขาด และมีการใช้ดุลยพินิจสูง ในทางตรงกันข้าม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจะลดลงหากสังคมมีกลไกความรับผิดชอบที่ดี หนังสือเล่มนี้จะนำ 3 ตัวแปร (การผูกขาด การใช้ดุลยพินิจ และกลไกความรับผิดชอบ) มาใช้ทำความเข้าใจปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย พร้อมทั้งชวนหาวิธีแก้โจทย์โดยนักวิชาการ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และสื่อมวลชน และชวนผู้อ่านคิดต่อในบทปิดท้ายว่าด้วย “การเมืองแบบเปิด” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเปิดข้อมูลเพื่อความโปร่งใส อันเป็นรากฐานอันสำคัญของการต่อสู้กับคอร์รัปชั่นที่ยั่งยืน


สามารถสั่งซื้อหนังสือสมการคอร์รัปชันออนไลน์ได้ที่ : readery.co/9786169225027

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
Follow LINE Official : goo.gl/uT7yjS
Follow Facebook Fanpage : goo.gl/HXgWVU