ประเด็นร้อน

ระบบนี้ปราบโกงได้หรือ?

โดย ACT โพสเมื่อ Jun 20,2019

- - ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐ - -

 

เนื่องในโอกาสที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนออกมาเรียกร้องอีกครั้ง ขอให้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะการคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่ กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การทุจริตเป็นเหตุให้รัฐบาลอายุสั้น

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ขอให้รัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ให้เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีระบบการตรวจสอบดูแล ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต รัฐบาลต้องไม่แทรกแซงองค์กรอิสระ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต้องยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

 

ทั้งยังเรียกร้องถึงรัฐสภา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเรียกร้องฝ่ายค้านให้ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น ตรงไปตรงมา เป็นข้อเรียกร้องที่สอดคล้องกับหลายฝ่าย ที่เรียกร้องให้ฟื้นฟูความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระ ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ ปราบปรามการทุจริตอย่างโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ถ้าองค์กรตรวจสอบอ่อนแอการปราบโกงจะล้มเหลว

 

ภายใต้การปกครองของรัฐบาลคสช.ใน 5 ปี ที่ผ่านมามีการแต่งตั้งกรรมการองค์กรอิสระบางองค์กร ส่งผลให้บางองค์กรมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ รัฐบาลใหม่จะต้องฟื้นฟูความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระต่างๆ ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แทรกแซงองค์กรอิสระ เพราะเป็นการทำลายระบบการตรวจสอบถ่วงดุลเสาหลักหนึ่งของประชาธิปไตย

 

การคัดกรองบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลใหม่ จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีความรู้ความสามารถแล้วยังต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่แต่งตั้งผู้ที่มีภาพลักษณ์สีเทา หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหา ถูกตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ ต้องยึดหลักความสามารถและซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดหลักแต่งตั้งรัฐมนตรีตามโควตาแต่เพียงอย่างเดียว

 

ในการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่มีพรรคใดเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญ อาจมีพรรคประชาธิปัตย์ที่พูดถึงเรื่องนี้อยู่บ้าง แต่ไม่ได้เน้นเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน พรรคส่วนใหญ่หาเสียงด้วยนโยบายประชานิยม แข่งขันลดแลกแจกแถม หรือมิฉะนั้นก็เน้นโครงการใหญ่ๆที่ใช้งบประมาณแผ่นดินมหาศาล แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นช่องทางการทุจริต

 

น่าสงสัยว่าภายใต้ระบบการเมืองปัจจุบัน ประเทศไทยจะสามารถลดการทุจริตให้น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ แบบประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายได้หรือไม่ เพราะระบบการเมืองที่เป็นอยู่ก็เปิดช่องให้นักการเมืองเข้าสู่อำนาจ โดยวิธีการที่ไม่สุจริต ถ้าเข้าสู่อำนาจด้วยการทุจริต ก็ย่อมเป็นไปได้ที่จะใช้วิธีการทุจริตเพื่อถอนทุนและหาประโยชน์โดยมิชอบ.

 

 

#ร่วมเป็นคนไทยตื่นรู้สู้โกง

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw