สื่อประชาสัมพันธ์

คู่มือธรรมาภิบาล

โดย ACT โพสเมื่อ Oct 17,2019

มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการหรือหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงาน ให้เกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีความโปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ

ในคู่มือธรรมาภิบาลฉบับนี้จัดแบ่งหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเป็น 5 เรื่อง แต่ละเรื่องจะสรุปประเด็นและสาระสำคัญหลักตามที่มูลนิธิฯ มีเจตนารมณ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มในแต่ละเรื่องจะปรากฎอยู่ในภาคผนวกที่แนบเป็นอีกฉบับหนึ่ง โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และหลักการสำคัญอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีหลักการในการปฏิบัติงาน อย่างเหมาะสม คู่มือธรรมาภิบาลแบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทบาทของมูลนิธิฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
3. บทบาทและหน้าที่ของของคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
4. การควบคุมภายใน 
5. ความสัมพันธ์กับสมาชิกและภาคีเครือข่าย

 

Download : https://drive.google.com/file/d/1vNKoq9KzYp6Tg6BW1BGkFhDYR4hg7BPW/view?usp=sharing