hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

บทบาทและหน้าที่ขององค์กร และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่น

โดย โพสเมื่อ Dec 13,2019

 

หน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

- ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของประเทศ โดยไม่รวม 1. การกระทำของข้าราชการระดับอำนวยการสูงหรือ ซี 9 ลงมา และเรื่องไม่ร้ายแรง 2. การกระทำที่เป็น “ความประพฤติมิชอบ” ของเจ้าหน้าที่รัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

- วางมาตรการป้องกันคอร์รัปชันในภาครัฐ รวมถึงปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ระดับตั้งแต่อำนวยการสูงหรือ ซี 9 ลงมา และเรื่องไม่ร้ายแรงตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐให้เป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์

:::

หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน

1. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
2. มูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
4. โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ด้วยความร่วมมือร่วมใจตามหน้าที่ 
เราจะมีโอกาสชนะการโกงชาติได้

#ข่าวสารและกิจกรรม
#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

—————————

ช่องทางติดต่อเรา 
เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน