บทความ

โปร่งใส ไม่ต้องเอาใจนาย: No Gift Policy

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 24,2019

 โปร่งใส ไม่ต้องเอาใจนาย: No Gift Policy

—————————
ปีนี้ก้าวหน้าและคึกคักมากกับการรณรงค์ ‘ไม่ให้ ไม่รับ’ ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ เพราะรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เป็นสมาชิก CAC บริษัทขนาดใหญ่ทั่วไป ต่างพร้อมใจกันร่วมรณรงค์

แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ‘หน่วยราชการ’ เพราะเท่าที่รวบรวมได้ มีเพียง
- กระทรวงสาธารณสุข (ท่านอนุทิน ชาญวีรกุล)
- กระทรวงการคลัง (ท่านอุตตม สาวนายน)
- กระทรวงดิจิทัลฯ (ท่านพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์)
- กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ท่านวราวุฒิ ศิลปอาชา)
- กระทรวงวัฒนธรรม (ท่านอิทธิพล คุณปลื้ม)
- กระทรวงการทรวงการเที่ยวและกีฬา (ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
- กระทรวงการพัฒนาสังคม (ท่านจุติ ไกรฤกษ์)
- สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดฯ สปน.)

เท่านั้นที่ประกาศนโยบายนี้ออกมา เท่ากับว่ามีเพียง 8 กระทรวงจากทั้งหมด 20 กระทรวงเท่านั้นที่แสดงวิสัยทัศน์และเจตจำนงชัดเจนในเรื่องนี้ ลดลงจากปีที่แล้วที่มีมากถึง 12 กระทรวง ซึ่งไม่ทราบว่าเพราะเจ้ากระทรวงไม่เห็นความสำคัญหรือเพราะเหตุใด

ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวให้เหตุผลไว้น่าชื่นชมมากว่า

เพื่อสร้างค่านิยมในการประหยัดและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และในการแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดยใช้บัตรอวยพร การอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ การทำจิตอาสาแทนการมอบของขวัญ ฯลฯ ก็เพียงพอ

ขณะที่ สำนักปลัดสำนักนายกฯ ก็ประกาศชัดเจนว่า

สปน. มุ่งสร้างสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งป้องกันการเรียกสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้อำนาจ หรือหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

องค์กรและสถาบันหลักของรัฐที่ประกาศนโยบายสำคัญนี้ไว้เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนไทยชื่นชม เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กลต. ตลาดหลักทรัพย์ ป.ป.ช. ป.ป.ท. สคร. เป็นต้น

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน แม้บางคนจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่คนส่วนใหญ่และคนทั่วโลกรู้ดีว่านี่เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากถ้าจะเอาชนะคอร์รัปชัน

บทความโดย : ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ
23/12/2562