ภาพสื่อและการประชาสัมพันธ์

การจัดการเงินกู้ 1 ล้านล้าน โดยประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

โดย Act โพสเมื่อ May 20,2020

 ข้อเสนอเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลในการใช้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 โดย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

——
สถานการณ์ของประเทศนับจากนี้ การ “ป้องกัน - รักษา – ควบคุม” โรคโควิด-19 ควบคู่ไปกับการ ช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมถือเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ควรได้รับ การสนับสนุนจากทุกฝ่ายแตจ่ะยอมให้เกิดข้อผิดพลาดไม่ได้

สําคัญว่า การใช้เงินตาม พ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมฯ นี้ จําเป็นต้องรวดเร็ว - ทันการ จึงจะเกิดประโยชน์คุ้มค่า ซึ่งอาจต้องมีการยกเว้นกฎระเบียบ สําคัญบางประการ แต่หากทําโดยไม่รัดกุม ไม่เปิดเผยอย่างโปร่งใส จนการตรวจสอบทําไม่ได้ทั่วถึงก็อาจเป็น ช่องว่างที่ ทําให้การทุจริตเกิดขึ้นง่ายและรุนแรง

ดังนั้น การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพภายใต้กรอบธรรมาภิบาลอย่างเข้มงวด ชัดเจน จึงเป็นหลักประกัน ความสําเร็จ ที่สร้างการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนได้