ประเด็นร้อน

CoST เครื่องมือต้านโกงที่ก่อประโยชน์ต่อหลายภาคส่วน

โดย ACT โพสเมื่อ May 26,2020

  (Infographic)

 

CoST เครื่องมือต้านโกงที่ก่อประโยชน์ต่อหลายภาคส่วน

 

ประหยัดงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2558-2562 ช่วยประหยัดงบ 8,245 ล้านบาท 

หรือ 20.53% ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดในระบบ CoST

 

ภาครัฐ 

ลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ข้าราชการที่สุจริตสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นการปกป้องไม่ให้มีการใช้อิทธิพลกับข้าราชการ 

 

ภาคธุรกิจ

สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในประเทศ เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการลงทุน

เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม 

การทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐในราคาที่เหมาะสม

คุ้มค่าทางการลงทุนและผลตอบแทน 

 

ภาคประชาชน 

มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในระบบราชการ 

โครงการภาครัฐเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ได้รับประโยชน์จากภาษีที่จ่ายไปอย่างเต็มที่ 

คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น