บทความ

5 โครงการก่อสร้างภาครัฐที่เข้าหลักการ CoST

โดย ACT โพสเมื่อ May 27,2020

 

โครงการก่อสร้างภาครัฐที่เข้าหลักการ CoST

 

โครงการก่อสร้างภาครัฐที่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้เข้าร่วมโครงการ CoST

 

1. โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ที่มีลักษณะเป็น

  • โครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงานราชการ ระดับกรมหรือเทียบเท่า
  • โครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป
  • โครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดของ อบจหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
  • โครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไปของเทศบาล และ อบต
  • โครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงานอื่น นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น

 

2. โครงการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน

 

3. โครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะมีการดำเนินการแน่นอน

 

4. โครงการก่อสร้างที่หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาเสนอให้เข้าร่วมโครงการ CoST

 

5. โครงการก่อสร้างที่คณะอนุกรรมการ CoST เห็นสมควรให้เข้าร่วมโครงการ CoST

 

ที่มา ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ