hot - ACT ออกจม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น - เตรียมเปิดตัวเครื่องมือใหม่จับโกงงบโควิด ในงาน‘วันต่อต้านคอร์รัปชัน’ 15 ก.ย. นี้ - ACT ออกแถลงการณ์ กรณี ตำรวจและอัยการไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ฉบับที่ 2 - ACT ออกแถลงการณ์ เรียกร้องความกระจ่างชัดกรณี ไม่ส่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตว่า เป็นตามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนิติรัฐหรือไม่ พร้อมประกาศ ต่อสู้ไม่ยอมให้อํานาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรม - ACT ออก จ.ม.เปิดผนึกค้าน รมว.ยธ. ตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม

ประเด็นร้อน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จี้ กสทช.เปิดเผยข้อมูลช่วยเหลือผู้ให้บริการโทรคมนาคมช่วงโควิดต่อสาธารณะ

โดย ACT โพสเมื่อ Jun 04,2020

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จี้ กสทช.เปิดเผยข้อมูลช่วยเหลือผู้ให้บริการโทรคมนาคมช่วงโควิดต่อสาธารณะ ติงควรยึดความคุ้มค่า – ประโยชน์ต่อประชาชน และ กสทช.

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ส่งหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช. ย้ำการช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคมช่วงโควิด-19 ควรยึดความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนกับ กสทช.ได้รับ พร้อมจี้เปิดเผยข้อมูลการช่วยเหลือให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างครบถ้วน โปร่งใส เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ทำหนังสือส่งถึง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องขอให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนลงนามโดย นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรฯ โดยเนื้อหาในหนังสือระบุ ดังนี้

“ตามที่ปรากฏข่าวต่อสาธารณะว่า ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ได้ยื่นเรื่องต่อ กสทช. ขอให้มีการขยายและเพิ่มความช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการฯ ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงโควิด-19 นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า กสทช. มีรายได้จากการจัดสรรและบริหารคลื่นสัญญาณโทรคมนาคมซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศและประชาชน รายได้ที่เกิดขึ้นย่อมนำไปใช้ในการบริหารจัดการและเมื่อมีส่วนเกินก็ต้องนำส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้พัฒนาบ้านเมือง แต่ขณะนี้ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพ การกินอยู่และประกอบอาชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางทั้งเด็ก คนชรา คนพิการและคนยากจน ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยเงินทั้งในงบประมาณและเงินกู้ที่ต้องจัดหามาเฉพาะกิจ ซึ่งจะกลายเป็นหนี้สาธารณะผูกพันต่อไป

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอเรียนว่า ในการที่ กสทช. จะพิจารณาลดค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามสัญญาให้แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ขอให้พิจารณาถึงปัจจัยที่กล่าวในเบื้องต้น โดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญและความจำเป็นของทุก ๆ ฝ่าย และความช่วยเหลือที่ธุรกิจเอสเอ็มอีได้รับจากรัฐบาล ที่สำคัญคือความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนและ กสทช. พึงได้รับ ไม่เพียงแต่ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการเท่านั้น

ทั้งนี้ขอความกรุณา กสทช. เปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างครบถ้วน โปร่งใส ถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ กสทช. ให้การช่วยเหลือไปแล้ว และหากมีการพิจารณาเพิ่มเติมตามที่ขอมา ได้ใช้ข้อมูลใดประกอบการพิจารณาและผลการพิจารณาตามที่ผู้ให้บริการขอมา เช่น ระยะเวลา ประเภทและมูลค่าของผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายได้รับ พร้อมแสดงข้อมูลที่บ่งบอกถึงประโยชน์ที่ประชาชนและ กสทช. จะได้รับอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป”

ก่อนหน้านี้ทางกสทช.ได้ชะลอการชำระค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมออกไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เพื่อช่วยลดผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว แต่ล่าสุดผู้ให้บริการโทรคมนาคมอ้างว่ายังไม่เพียงพอ โดยได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายฐากร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขอให้กสทช. พิจารณา และออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม ทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเป็นคราว ๆ ปรับลดค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระรายปี และขอชะลอการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อไม่สร้างภาระให้ผู้ประกอบการ ซึ่งทางกสทช. จะเสนอให้อนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคมพิจารณา เพื่อเสนอบอร์ดต่อไป