สื่อประชาสัมพันธ์

ACT Now EP.5 ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 03,2020

 

ACT Now EP.5 ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานปปช. เพิ่งประกาศผลการประเมินประจำปีที่สำคัญออกมาอันหนึ่งเรียกว่าการประเมิน

ITA มาจากคำว่า Integrity & Transparecncy Assessment แปลเป็นไทยก็คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA เป็นการประเมินออกมาเพื่อการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นการตรวจวัดสุขภาพว่าเขามีระบบการทำงาน มีข้าราชการ มีผู้บริหารที่ทำงานอย่างโปร่งใสไหม ซื่อสัตย์สุจริตไหม มีการทุจริตคอร์รัปชันไหม อันนี้เป็นหัวใจสำคัญ

ตัวเลขผลการประเมินที่ออกมานี้บอกว่า

มีหน่วยงานเพียง 1,095 หน่วยงาน หรือเพียงแค่ 13% เท่านั้นที่ผ่านการประเมิน

คะแนนเต็ม 100 คนที่จะผ่านการประเมินได้จะต้องมีคะแนนการประเมิน 85 คะแนน

และในจำนวนนี้หน่วยงานมากถึง 7,208 หน่วยงาน สอบตก

นั่นก็คือหน่วยงานรัฐของไทย 87% สอบตก

และโดยเฉลี่ยจาก 8,303 หน่วยงานปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยได้ออกมาที่เกรด C คือ 67.90% เท่านั้นเอง

เพราะฉะนั้นถ้าเราดูคะแนนตรงนี้ผมคิดว่าเราคงตอบว่าพึงพอใจไม่ได้เรามาดูตัวเลขเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง

ผลการประเมินระดับกระทรวง กระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุดคือ กระทรวงกลาโหม

กทม. ได้คะแนนประเมินในระดับ A คือสอบผ่าน

มหาวิทยาลัยจำนวนมากสอบตก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากสอบตก

ที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ บรรดาองค์กรอิสระ อย่างเช่นปปช. ที่เรารู้จักกันดี อยู่ในเกณฑ์ได้ A คือ สอบผ่าน

แต่ว่ามีองค์กรหนึ่งซึ่งกำลังเป็นข่าวคราวอยู่ในช่วงนี้มากก็คือสำนักงานอัยการสูงสุดสอบตก เขาก็จะได้ไปพัฒนา ไปยกระดับ

ไปปรับปรุงการทำงานในเรื่องนั้นๆ หรือไปพัฒนาบุคลากรของเขาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ

อันนี้คือหลักการของ ITA แล้วก็เป็นประโยชน์ที่เราเชื่อว่าจะได้

แต่ในความเป็นจริง

เมื่อเทียบกับตัวเลขที่ผมอ่านให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบเมื่อสักครู่นี้ เราลองมาดูตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง

- ในเรื่องการป้องกันการทุจริต

เกือบทั้งหมดสอบตก

- ในการประเมินหัวข้อเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บริหารหน่วยงานของรัฐก็ตามที ปรากฏว่าการประเมินในหัวข้อนี้

คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานออกมาที่ 53.12% เกือบตก

****

หากเอา 2 หัวข้อนี้ ซึ่งตรงกับชื่อหัวข้อการประเมินเราจะเห็นว่าหน่วยงานของบ้านเราสอบตกในการประเมิน ITA แต่ที่คะแนนเขาได้ผ่านจำนวนหนึ่งสาเหตุคาดว่ามาจากการตั้งหัวข้อประเมินอื่นๆ ประกอบเข้ามาซึ่งไม่ใช่หัวข้อหลักของชื่อการประเมินครั้งนี้

สรุปก็คือว่า ทุกคนตั้งแต่สูงสุดยันผู้ปฏิบัติการระดับล่างสุดทุกคนต้องเข้าใจในสิ่งที่จะได้รับการประเมินและทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมเสนอแนะว่าเขาจะพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาองค์กรของเขาอย่างไรถ้าได้อย่างนี้แน่นอนว่าเกิดประโยชน์ ถ้าได้อย่างนี้แน่นอนว่าเมื่อประชาชนมาใช้บริการ มาติดต่อ ประชาชนจะชื่นใจและยอมรับ

ในเรื่องของคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานนั้น อีกตัวอย่างหนึ่งที่มีพูดกันมากเช่น ในเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือในเอกสารของหน่วยงาน ที่ให้ประชาชนได้รับรู้ว่า เวลาเขามาติดต่อแล้วหน่วยงานที่นี่ ถ้าหากมีปัญหา มีข้อขัดข้องเขาสามารถแจ้งเรื่องหรือให้ข้อมูลกับผู้บริหารหน่วยงานในระดับถัดๆ ไป ส่งความคิดเห็น คำติชม หรือ คำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไป คำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไป คำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไป

ในการประเมิน ITA ที่จัดทำโดยสำนักงานปปช. ทุกๆ ปี เป็นที่ยอมรับกันว่ามีประโยชน์

แต่มีคำถามว่าจะทำอย่างไร การประเมินในครั้งต่อๆ ไป จะเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง นั่นหมายถึงเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เกิดประโยชน์ต่อตัวข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ และเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ไปใช้บริการหน่วยงานของรัฐได้จริงๆ คาดหวังว่าในการประเมินครั้งต่อไป

- จะเกิดคุณภาพในการประเมินคือ ความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้ทำการประเมินกับผู้ถูกประเมิน จะเกิดความเข้าใจและการปฏิบััติร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน จนถึงระดับปฏิบัติการของหน่วยงาน

- ในเชิงปริมาณหวังว่าการประเมินในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและหมวดการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ทุกหน่วยงานจะสอบผ่าน