ประเด็นร้อน

ACT ออกแถลงการณ์ขอให้นายกฯสั่งทบทวนการประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือ – อีสาน เหตุสังคมแคลงใจ

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 06,2021

แถลงการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)


เรื่อง ความจริงใจในการทบทวนการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือและสายอีสาน

ก่อนอื่นใดองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 3 กรณีสำคัญในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคือ ทบทวนการแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ แสดงจุดยืนคัดค้าน การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 144 และ มาตรา 185 และการมีมติ ครม. กำหนดทุกหน่วยงานรัฐต้องใช้ “ข้อตกลงคุณธรรม” ในการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกประเภท

อย่างไรก็ตามขณะนี้สังคมยังมีความแคลงใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือและ สายอีสานรวม 5 สัญญา ที่เกิดข้อครหาว่า มีการล็อคสเปก ฮั้วประมูลและเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่ม โดยตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนการประมูลครั้งนี้ได้มียกเลิกมาตรการป้องกันคอร์รัปชันที่ ครม. เคยมีมติเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่วางกรอบแนวทางส่งเสริมให้มีการแข่งขันราคาอย่างเสรีไว้ชัดเจนดีแล้ว ส่งผลให้ทีโออาร์และกติกาการประมูลครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ และนำไปสู่ข้อครหาที่น่าอัปยศอดสูดังกล่าว

การยกเลิกมาตรการป้องกันคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างฯ และพฤติกรรมที่ปรากฏในการประมูลครั้งนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานในอนาคตของ “การคอร์รัปชันที่ถูกต้องตามขั้นตอน” ที่ส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของ นักลงทุนไทยและนานาชาติ ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์ไว้ทั้งวาระแห่งชาติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ทั้งหมดนี้ย่อมเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศที่จะส่งผลต่อ การประเมินดัชนีคอร์รัปชันโลก (CPI) และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การเสื่อมศรัทธาต่อคณะรัฐบาลที่เคยวางตัวเป็นความคาดหวังของสังคม

ไม่มีความเลวร้ายใดจะส่งผลถึงการคดโกงชาติเท่ากับการปล่อยให้มีระบบอุปถัมภ์ การให้โอกาสพวกพ้องอย่างไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตกถึงคนส่วนใหญ่ของชาติ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จึงใคร่เรียนขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการใช้อำนาจบริหาร ได้โปรดพิจารณาสั่งการให้มีการทบทวนการประมูลดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบและสมเหตุสมผลด้วยความจริงใจจริงจัง พร้อมนำมาตรการป้องกันคอร์รัปชันที่เหมาะสมชัดเจนมาใช้ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินอย่างมีจุดยืนที่มั่นคงด้วยศักดิ์ศรีของผู้นำที่ยึดมั่นในความสุจริตเป็นกลางอย่างที่สุด ก่อนที่สังคมจะเปลี่ยนจากวิกฤติศรัทธาเป็นการเคลื่อนไหวที่ประชาชนต้องลุกมาดูแลผลประโยชน์ของชาติด้วยตนเอง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
5 กรกฎาคม 2564ACT ออกแถลงการณ์ขอให้นายกฯสั่งทบทวนการประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือ – อีสาน เหตุสังคมแคลงใจ