ประเด็นร้อน

แถลงการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าจากท่านนายกรัฐมนตรี กรณีการลดโทษอภัยโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชัน ฉบับที่ 3

โดย ACT โพสเมื่อ Mar 29,2022

แถลงการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)


เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าจากท่านนายกรัฐมนตรี กรณีการลดโทษอภัยโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชัน ฉบับที่ 3
.
ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้เสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล ให้มีการปรับเกณฑ์การลดโทษอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังคดีคอร์รัปชัน เพื่อให้คนโกงชาติเกิดความเกรงกลัวที่จะกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอสนับสนุนข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อคืนความเป็นธรรมต่อบ้านเมืองและให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน
.
อนึ่ง ขณะนี้การตรวจสอบบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตาม พรฎ. อภัยโทษฯ จะครบกำหนด 120 วัน ในวันที่ 5 เมษายน 2565 นี้แล้ว องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของสังคม เรียกร้องให้มีการตอบคำถามดังนี้

1. รายชื่อผู้อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ์ตาม พรฎ. อภัยโทษฯ ได้มีการตรวจสอบไปถึงไหนแล้ว และในรายชื่อเหล่านั้นรวมถึงนักโทษคดีคอร์รัปชันตามที่ตกเป็นข่าวด้วยหรือไม่

2. ในอนาคตจากนี้ไป จะมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์อย่างไร เกี่ยวกับมาตรการพิจารณาคุณสมบัติรายชื่อบุคคลที่จะได้รับสิทธิ ในการจัดชั้นนักโทษ การลดโทษ อภัยโทษ รวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อความถูกต้อง หลังจากมีข้อสั่งการจากนายกฯ และข้อเสนอแนะจากหลายภาคส่วนของสังคมแล้ว
.
ในการนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอย้ำเสนอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้กระจ่างโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อธรรมาภิบาลในระบบยุติธรรมของแผ่นดิน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอย้ำว่า เราและคนไทยจะไม่ยอมรับต่อความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นและจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
.
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
29 มีนาคม 2565