ประเด็นร้อน

6 ข้อเสนอ "ปราบโกง" ถึงผู้ว่า กทม. ในอนาคต

โดย ACT โพสเมื่อ May 17,2022

6 ข้อเสนอ "ปราบโกง" ถึงผู้ว่า กทม. ในอนาคต

1. หยุดกลโกง “งบประมาณ” เพื่อให้มั่นใจว่า เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้ไปอย่างถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โดยคน กทม. ต้องมีส่วนร่วมออกแบบพัฒนาเมือง การจัดทำงบประมาณและนโยบายสาธารณะ, สร้างระบบรวมศูนย์ข้อมูลงบประมาณ การลงทุน ค่าใช้จ่ายของ กทม. ทั้งระบบ ข้อมูลเหล่านี้ยังต้องเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านงบประมาณและการจัดซื้อฯ ของกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด

2. หยุดส่วยสินบน การบริการประชาชนต้องง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้สมกับเป็นยุคดิจิตอล ที่สำคัญถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดให้ประชาชนประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกัน ผู้บริหารต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ลดแรงกดดันไม่สร้างเงื่อนไขให้ผู้ปฏิบัติงานต้องวิ่งเต้นหาส่วยสินบนจากระบบการบริการที่ไม่ได้มาตรฐานของ กทม.

3. การจัดซื้อจัดจ้าง หลีกเลี่ยงการใช้วิธีพิเศษ เขียนทีโออาร์ให้สมบูรณ์ วางเงื่อนไขโครงการที่เปิดให้เอกชนเข้าแข่งขันประมูลงานให้มากที่สุด และในการประมูลทุกครั้งให้ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลจากระบบ ACT ai ว่ามีการฮั้วประมูลหรือล็อคสเปก เกิดขึ้นหรือไม่

4. การบริหารจัดการ กทม. เป็นมหานครที่ต้องบริหารจัดการได้คล่องตัว ยืดหยุ่นแต่เข้มงวดรัดกุมไม่ด้อยไปกว่า “รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบผลงานและการกระทำของลูกน้อง ตรวจสอบความถูกต้องผู้ปฏิบัติงาน ตาม “มาตรการป้องกันคอร์รัปชันในระบบราชการ” ตามมติ ครม.

5. การดำเนินงานเชิงพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับรู้มากที่สุด กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าร่วมแข่งขันให้มาก ขอความช่วยเหลือจากสมาคมวิชาชีพและองค์กรภาคประชาชน เช่น สภาผู้บริโภค วิชาชีพบัญชี วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น

6. โรงเรียนของชุมชน ต้องใช้โซเชี่ยลมีเดียเป็นเครื่องมือสื่อสาร ให้นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน ร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในกิจการโรงเรียน

 

ประชาชน/การมีส่วนร่วม/โปร่งใส

- สนับสนุนมาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตามกฎหมายทุกฉบับ โดยไม่อ้างกฎหมายใดๆ มาปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง

- สร้างเครือข่าย “Promise Tracker” ติดตามนโยบายและคำสัญญาในการหาเสียงเลือกตั้ง

 

ผู้บริหาร

- เปลี่ยนผู้บริหารที่เน้นใช้เงิน สร้างโครงการ ให้เป็นผู้บริหารที่คำนึงถึงผลสำเร็จและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ และรับผิดชอบสิ่งที่ทำไป

- ข้าราชการ กทม. ต้องการผู้นำที่ปฏิบัติต่อผู้บริหาร

- ข้าราชการทุกคนดั่งเพื่อนร่วมงาน ให้เขาทำหน้าที่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ให้ก้าวหน้าในหน้าที่ด้วยความสามารถโดยไม่กังวลเรื่องวิ่งเต้นเส้นสาย

- ทุกข้อร้องเรียนจากประชาชน ต้องตอบสนองมีมาตรการชี้แจง และแจ้งกลับความคืบหน้า