ประเด็นร้อน

ACT เรียกร้อง ผู้ว่าชัชชาติ เปิดเผยข้อมูล ร่างผังเมือง กทม ใหม่

โดย ACT โพสเมื่อ Nov 30,-1

ACT เรียกร้อง ผู้ว่าชัชชาติ เปิดเผยข้อมูล ร่างผังเมือง กทม ใหม่

ตามที่ กทม. ได้จัดทำ “ร่างผังเมืองรวม กทม.” และจัดให้มีการประชุมรับฟังความเห็นประชาชน ในส่วนพื้นที่กรุงเทพใต้ ณ สำนักงานเขตคลองเตย ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วนั้น


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่า "กระบวนการนี้ควรมีการเปิดเผยอย่างโปร่งใส เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน ป้องกันมิให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" โดยคำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ และการสัญจรที่วิกฤตมากอยู่แล้ว

เพื่อขจัดข้อกังขาในปัจจุบันว่า เหตุใดไม่ส่งเสริมการกระจายประชากรออกไปนอก กทม. หรือว่าสุดท้ายแล้วการดำเนินการครั้งนี้ผู้ได้ประโยชน์สูงสุดคือกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง บางรายจะถูกเวนคืนที่ดินส่วนผู้ที่ยังพักอยู่อาศัยที่เดิมคุณภาพชีวิตจะเปลี่ยนไป เพราะความแออัดที่เกิดจากการปลูกสร้างคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่และหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น ราคาที่ดินจะสูงมากขึ้นจนเกินกำลังซื้อหาของประชาชนทั่วไป เป็นต้น

องค์กรฯ ใคร่ขอเสนอให้ท่านแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับพันธกิจในการดูแลประโยชน์ของประชาชนชาว กทม. และสร้างบรรทัดฐานของการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักสากลของ Open Government เป็นต้นว่า เหตุจำเป็นที่ต้องจัดทำร่างผังเมืองใหม่ แนวทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผลกระทบในระยะยาว ทางเลือกและข้อเสนอแนะตามหลักวิชาการหรือที่เสนอแนะโดยองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
08 มกราคม 2567