บทความ

ข้อเสนอเพื่อป้องกันคอร์รัปชันในการจัดซื้อฯ ของ กรุงเทพมหานคร

โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล โพสเมื่อ Jul 06,2024

 ข้อเสนอเพื่อป้องกันคอร์รัปชันในการจัดซื้อฯ ของ กรุงเทพมหานคร
.

 

กทม. เป็นมหานครที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันแบบแบ่งปันผลประโยชน์ ระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการ ส่วนกลางและเขตพื้นที่ ผู้บริหาร กทม. กับบางคนในสภา กทม. เพราะที่นี่มีงบประมาณ 9 หมื่นล้านบาทต่อปี มีการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับเอกชนผ่านการให้เช่าให้สัมปทานมูลค่านับหมื่นล้านบาทต่อปี มีอำนาจให้คุณให้โทษกับประชาชนและนักธุรกิจเล็กใหญ่ได้มากมาย
.
การป้องกัน “คอร์รัปชันในระบบราชการ” เป็นเรื่องยาก การไล่ออกหรือโยกย้ายข้าราชการสักคนหรือกลุ่มหนึ่งก็ช่วยไม่ได้ เพราะประสบการณ์บอกเราว่า คนใหม่ที่ถูกย้ายเข้ามาก็รู้เป็นอย่างดีว่าที่ผ่านมาตรงนั้นเขามีเทคนิควิธีโกงกินกันอย่างไร หากเขาไม่โกงคนรอบข้างก็โกงหรือตัวเขาเองอาจทำงานไม่ได้
.
การป้องกัน “คอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง” ใน กทม. บริษัทและนิติบุคคลในสังกัด จึงต้องใช้นวัตกรรมที่ทำให้ “ระบบและสภาพแวดล้อม” เปลี่ยนแปลง ด้วยการเปิดเผยอย่างโปร่งใส ยกระดับการตรวจสอบ ความรับผิดชอบร่วมกัน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้
1. ภายหลังชนะการเลือกตั้ง ท่านผู้ว่า กทม. และคณะประกาศนโยบายแนวทางป้องกันคอร์รัปชันที่น่าสนใจเช่น พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนใช้บริการและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย สะสางโครงสร้างงบประมาณด้วยนโยบาย “Zero – Based Budgeting” ฯลฯ ดังนั้นท่านควรเร่งนโยบายเหล่าให้เป็นจริง แต่หากยังไม่พร้อม ขอเสนอให้นำระบบ ACT Ai ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ มาใช้ เพราะเป็นเทคโนโลยีเพื่อสาธารณะประโยชน์ ที่ทำงานไวและไม่โกหก
1.1 กำหนดให้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเขียนทีโออาร์เช่น คุณสมบัติของสินค้า ราคากลางและราคาที่ซื้อขายจริง เงื่อนไขบริการก่อนและหลังการขาย รายชื่อเอกชนผู้เคยขายและร่วมประมูลงานประเภทนั้น ฯลฯ และทุกครั้งผู้ปฏิบัติต้องแสดงหลักฐานการใช้ข้อมูลจาก ACT Ai
1.2 กำหนดใช้เป็นเครื่องมือเฝ้าติดตามการจัดซื้อฯ ว่ามีเงื่อนไขหรือพฤติกรรมที่ส่อฮั้วประมูลหรือไม่ และหากในช่วงครึ่งปีหรือหนึ่งปี การจัดซื้อของส่วนงานใดถูกระบบแจ้งเตือนบ่อยครั้งให้เพ่งเล็งว่า ผู้นำส่วนงานนั้นด้อยประสิทธิภาพแล้วตั้งกรรมการสอบสวนความผิด
1.3 พัฒนาต่อยอด ACT Ai ให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เชื่อมโยงเข้าตรวจสอบข้อมูลแบบออนไลน์ได้
.
2. เปิดเผยงบประมาณประจำปีและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของ กทม. รวมถึงสำนักและเขตต่างๆ ให้ครบถ้วน ทันการณ์ โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนทุกระดับต้องรับผิดชอบ
.
3. เมื่อมีการโยกหรือแปรงบประมาณ การลงทุนในโครงการที่ไม่ใช่แผนงานปรกติ ต้องประกาศต่อประชาชนอย่างแจ้งชัดโดยหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานเขต
.
4. เปิดเผยข้อมูลและเอกสารการจัดซื้อฯ ในเว็บไซต์ของ กทม. ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งกว่าที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแล้ว เช่น มาตรฐานโครงการ COST Thailand หากเป็นกรณีที่มีเอกสารจำนวนมากเกินก็ให้คัดเลือกที่จำเป็น พร้อมรับฟังความเห็นสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจว่า ต้องการทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากที่เปิดเผยแล้ว
.
5. ยกระดับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ กทม. ให้มีอิสระ เป็นมืออาชีพมากขึ้น
.
6. ใช้มาตรการทางวินัยและปกครอง ด้วย “มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ” ตามมติ ครม. เมื่อ 27 มีนาคม 2561 และ 28 มกราคม 2563 เพื่อให้การตรวจสอบลงโทษเป็นไปอย่างรวดเร็ว
.
7. ฟังความคิดเห็นประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการนั้นๆ ในทุกการลงทุน
.
8. การทำสัญญาความลับใดๆ กับเอกชน เป็นเรื่องต้องห้าม หากจำเป็นต้องพิจารณาเข้มงวดสูงสุดและกำหนดความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องหากเกิดความเสียหาย
.
เพื่อความมั่นใจองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ยินดีร่วมมือและสนับสนุนท่านผู้ว่าฯ กทม. โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ ACT Ai ให้ข้าราชการทุกท่านเรียนรู้การใช้งานให้สามารถใช้งานต่อยอดเทคโนโลยีอย่างคล่องตัว
.
ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
6 กรกฎาคม 2567