บทความ

พูดดูดี แต่กล้าทำจริงหรือ?

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 17,2017

นายมีชัย ฤชุพันธ์ ได้พูดไว้หลายครั้งว่า วิถีใหม่ในการต่อต้านคอร์รัปชันตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือการทำให้ทุกอย่างโปร่งใสและเพิ่มอำนาจให้ประชาชนเจ้าของประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้เงินและอำนาจของรัฐได้เข้มแข็ง

แต่วันนี้ประชาชนหรือแม้แต่สื่อมวลชนก็แทบไม่ได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมเลยใน “การจัดทำกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม” ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคอร์รัชันที่กำลังจัดทำอยู่นั้น ว่ามีอะไรบ้าง ใครเป็นคนทำเรื่องอะไร จะเขียนจะแก้กันอย่างไร แล้วจะเกิดประโยชน์ใช้งานได้ตรงใจประชาชนหรือไม่

ประมาณว่ามีกฎหมายอย่างน้อย 22 ฉบับและมาตรการอื่นที่มิใช่กฎหมายอีก 8 เรื่อง ที่จะบอกอนาคตได้ว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศจะสำเร็จหรือล้มเหลว 

เช่น การปฏิรูปตำรวจ การปฏิรูปการศึกษา กฎหมาย ป.ป.ช. กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับองค์กรอิสระ ส.ส. ส.ว. และ ครม. กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลและชุมชนในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐ การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิของประชาชนในการติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการและฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ และ กฎหมายการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น

วันนี้ยังทันแน่นอนถ้ารัฐบาลจะดึงประชาชนมาร่วมรับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดทำกฎหมายเหล่านี้ เพื่อสร้างการยอมรับและความร่วมมือในอนาคต

ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
16 เมษายน 2560