ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ไทยพาณิชย์สนับสนุนองค์กรฯปีละ 10 ล้านบาท

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 21,2015

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2558 มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอขอบคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนการทำงานขององค์กรฯ ด้วยการมอบเงินปีละ 10 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 – 2562 (รวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท) การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ธนาคารไทยพานิชย์ เชื่อมั่นและยอมรับในการดำเนินงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ด้วยความสุจริตและมีประสิทธิภาพยิ่งนัก ด้วยตลอดระยะเวลา ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา องค์กรฯได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคมไทย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์หลายด้านทั้งการปลูกฝังค่านิยมในกลุ่มเยาวชน การรณรงค์สร้างพลังสังคมในการต่อต้านทุจริตคดโกง การนำเสนอรูปแบบและวิธีการสร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐและเอกชน และที่สำคัญคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยการผลักดันให้มีการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นหลายฉบับ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมหลักขององค์กรฯ ซึ่งประกอบด้วย การจัดงานประจำปีเพื่อรณรงค์จิตสำนึกของประชาชน การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายเยาวชน โครงการหมาเฝ้าบ้าน จัดเวทีระดมสมองเฉพาะเรื่อง การปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านคอร์รับชั่นของประชาชนโดยการทำและเผยแพร่สารคดีชุดต่าง ๆ ผ่านสื่อทุกประเภท การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศยังมีภารกิจอีกมากมาย และเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสำเร็จโดยเร็ว องค์กรฯ ใคร่ขอความร่วมมือคนไทยทุกคนได้ลุกขึ้นมาแสดงพลังเป็น Active Citizen เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่โปร่งใส ให้การทุจริตคอร์รัปชันหมดไปจากแผ่นดินไทยให้ได้ในที่สุด

 

S__4505682

จากภาพ - คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และ รองประธานฯ รับมอบเงิน จาก คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองประธานกรรมการบริหาร ตัวแทนจากธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการธนาคาร และ คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร