ประเด็นร้อน

ผลักดันวาระแห่งชาติ

โดย ACT โพสเมื่อ Apr 28,2017

 "ระบบอุปถัมป์"เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน จนถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมสำคัญของระบบราชการไทย แต่ขณะเดียวกันก็ถือเป็นปัญหาอันสำคัญของระบบ ที่สมควรได้รับการแก้ไข ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วานนี้ (27 เม.ย.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง เป็นประธาน  ได้รับทราบ ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ในเรื่องการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม โดย พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมืองสมาชิกสนช. ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


1.กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ
2.เพื่อให้เกิดผลปฏิบัติได้จริงกพ.และกพร.จะต้องมีแนวทางและวิธีการดำเนินการกับส่วนราชการทุกประเภท 
3.ผู้นำระดับสูงต้องสั่งการได้ ผลควรออกเป็นมติครม.ให้ยึดถือปฏิบัติต่อไป  
4. แก้ไข พ.ร.บ.บริหาราชการแผ่นดินที่ให้อำนาจทางการเมือง โยกย้ายข้าราชการหรือย้ายข้ามกระทรวง โดยอ้างเหตุผลเพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นส่วนใหญ่
5. องค์ประกอบของการแต่งตั้งโยกย้าย ที่ผ่านมามักจะมีการกล่าวอ้างเหตุผล ที่เลื่อนลอยและไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
6. ควรมีศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการทั้งหมดทุกประเภทไว้ด้วยกัน โดยสามารถป้องกันผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดี เลือกปฏิบัติ เลือกพิจารณาเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัว ดังนั้น กพ.ควรเร่งเสนอรัฐบาลให้ความเห็นชอบในการใช้งบประมาณตั้งศูนย์ข้อมูลนี้ ให้เกิดโดยเร็ว 
7.ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรมในใจเสมอว่าสิ่งใคควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ และ
8. อยากให้กพ.และกพร.ไปพิจารณากรณีที่ปริมาณคนมากว่าตำแหน่งทำให้เกิดการช่วงชิงวิ่งเต้น และยังเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดีนำมาปฏิบัติสนับสนุนคนของตน ถึงเวลาเวลาแล้วที่
กพร.สำรวจตัวเองถึงภารกิจหน้าที่ปริมาณงาน อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ที่ง่ายต่อการยอมรับในการปรับปรุงหน่วยงานใหม่ ขณะเดียวกันสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ได้เดินทางพบ พ.อ.สมเจตน์ตะ ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อให้ข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติมกับเรื่องค้าประเวณีเด็กที่เกี่ยวโยงกับข้าราชการหลายคน โดยขอให้มีการตรวจสอบและยกเลิกวัฒนธรรมการเลี้ยงดูปูเสื่อ ที่เป็นต้นตอของการทุจริตประพฤติมิชอบ
          
นายคณนาถ คะชะนา ปลัดอำเภอละอุ่น จ.ระนอง รองประธานสหพันธ์ฯ ฝ่ายตรวจสอบและอำนวยความเป็นธรรม กล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่มาก ที่เกิดในจังหวัดที่อยู่ห่างไกล เป็นเรื่องที่ข้าราชการไม่ควรประพฤติอย่างยิ่ง สหพันธ์มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการตรวจสอบทุจริต คอร์รัปชัน และป้องกัน แก้ไข และปราบปราม หากมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง ทางสหพันธ์ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินไปตามอำนาจหน้าที่ โดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้น

- - สำนักข่าว กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 28 เมษายน 2560 - -