ข่าวสารและกิจกรรม

ปลูกฝังการต้านโกง เพื่อให้ประเทศไทยในปี 2020

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 08,2016

นายประมนต์ สุธีวงศ์ เปิดตัวโครงการเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH2020 
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“ประเทศไทยมีปัญหาคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกมานานและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เมื่อปัญหาดังกล่าวผูกพันอยู่กับสังคมไทย จึงส่งผลให้คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ ดังนั้นควรต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญาหาเพื่อคลี่คลายภาวะวิกฤติให้หมดไปอย่างเร่งด่วน”

“การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะในภาคการศึกษาควรจะต้องนำหลักการสอนในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชัน ปลูกฝัง และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็ก นอกจากภาคการศึกษาแล้ว ภาคประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไป และขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปในที่สุด”

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน เปิดค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน Youth 2020 เน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการปฏิเสธการคอร์รัปชันให้กับเด็กและเยาวชน ตั้งเป้าขยายเครือข่ายไร้คอร์รัปชันในสถานศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไทยต้านโกง