ข่าวสารและกิจกรรม

IP โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โดย ACT โพสเมื่อ May 04,2017

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

สังกัด : กองทัพบก
(เฉพาะในส่วนงานก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ และอาคาร สก.ทบ.) งบประมาณปี 2558

ได้เชิญผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจรับมอบงานงวดที่ 1 

ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุมสังเกตการณ์ในครั้งนี้
คุณพรชัย สกุลรัตนสุภา

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม ย่านสี่เสาเทเวศร์  เขตดุสิต  กทม.