หมาเฝ้าบ้าน

อบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 30 กทม.

โดย ACT โพสเมื่อ May 17,2017

 ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ชวนคนไทยทั่วประเทศมาร่วมขบวนการ ฝึกวิทยายุทธ์ต้านโกง แล้วช่วยกันสอดส่อง ตรวจสอบ เปิดโปงทุจริต อย่าให้คนโกงได้มีที่ยืนในสังคม เปิดรับสมัครอบรมหมาเฝ้าบ้าน รุ่น 30 ที่ กรุงเทพมหานคร 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเนื้อหาการอบรม

หลักสูตรถูกออกแบบจากประสบการณ์ทำงานของพวกเรา สอนทักษณะความรู้และฝึกปฏิบัติให้ประชาชนทั่วไปมีความสามารถที่จะทำหน้าที่เฝ้าระวัง สอดส่องความผิดปกติที่ส่อว่าจะมีการทุจริต รู้หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักคิดและวิธีการตรวจสอบทุจริต วิธีการรวบรวมข้อเท็จจริง รู้จักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพร้อมเทคนิควิธีการเข้าถึงหรือสืบค้นข้อมูล การหาข้อมูลผู้ประกอบการเป็นต้น โดยการอบรมจะเน้นการฝึกปฏิบัติจริง

เพื่อนหมาเฝ้าบ้านที่เราอยากได้

1. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต สำนึกรักและรับผิดชอบต่อบ้านเมือง 
3. ไม่ยอมรับคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทุกระดับและตรวจสอบไม่เลือกฝ่าย พวกพ้อง และไม่เป็นผู้ทำงานทางการเมืองในทุกระดับของพรรคการเมือง
4. มีความรับผิดชอบและตั้งใจจริงที่จะร่วมงานกับเพื่อนหมาทั่วประเทศ
5. ต้องมีเฟชบุคที่ใช้งานเป็นปกติ
6.คนไทยทั่วประเทศ ทุกสาขาอาชีพ จะเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน อาชีพส่วนตัว อิสระ เกษตรกร นักศึกษา ก็ได้ อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี


ข้อควรรู้ก่อนสมัคร

1. หากผ่านการพิจารณาจะได้รับการตอบรับภายใน 3 วัน บางกรณีอีเมลอาจอยู่ในโฟลเดอร์ junk หรือ spam รบกวนตรวจสอบอีเมลในโฟลเดอร์ดังกล่าว หากไม่ได้รับการตอบรับสามารถสอบถามได้ทางอีเมล
2. เมื่อผ่านการพิจารณา ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมในกลุ่มอบรมหมาเฝ้าบ้านบนเฟซบุค
3. ผู้เข้าอบรมต้องนำโน๊ตบุ๊คหรือแท็บเล็ตไปด้วยเพื่อใช้ในการฝึกกระบวนการตรวจสอบซึ่งเป็นงานเดี่ยว
4.สำหรับท่านที่อยู่นอกพื้นที่ กทม.หรือปริมณฑล หากต้องการเข้าพักล่วงหน้าในคืนวันศุกร์ โครงการฯ ยินดีจัดที่พักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้

เงื่อนไขข้อตกลง

1.สงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
2.รับสมัครและพิจารณาตอบรับเป็นรายบุคคล ไม่รับสมัครเป็นกลุ่ม
3.กรณีเขียนรายละเอียดในใบสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตรงตามความเป็นจริง สงวนสิทธิไม่พิจารณา
4.กรณีผ่านการพิจารณาแล้วแต่ไม่เข้าร่วมกลุ่มในเฟซบุคตามที่แจ้งในจดหมายตอบรับ และ/หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ โครงการฯ อาจพิจารณาตัดสิทธิการเข้าอบรม
5.ในกรณีที่ได้รับการตอบรับให้เข้าอบรม การขอยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ โครงการฯ จะไม่รับเข้าอบรมอีก
6.หลักสูตรการอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ร่วมและมีส่วนร่วมครบกระบวนการ
7.ไม่มีการมอบเกียรติบัตร ใบรับรองหรือบัตรสมาชิก
8.ไม่อนุญาตให้นำบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพักหรือเข้าร่วมการอบรม หากต้องการพักเดี่ยว ผู้เข้าอบรมจะต้องจ่ายค่าที่พักเองเต็มจำนวน

การสมัคร

เปิดรับสมัคร วันที่ 12 – 31 มกราคม 2560

อบรมเสาร์ อาทิตย์ ที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สถานที่แจ้งเฉพาะท่านที่ผ่านคัดเลือกเข้าอบรม