ประเด็นร้อน

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส

โดย ACT โพสเมื่อ May 19,2017

 สำนักงาน ป.ป.ช.ทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งหมด 140 หน่วยงาน ประมวลผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว คุณสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรียงตามลำดับตัวอักษร แต่ในคอลัมน์นี้จะเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้

สำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) 3 หน่วยงาน สำนักงานศาลยุติธรรม 95.80 คะแนน สำนักงานศาลปกครอง 86.18 คะแนน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 77.93 คะแนน

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 4 หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 84.14 คะแนน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 84.61 คะแนน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 81.51 คะแนน สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 81.09 คะแนน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 2 หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 84.88 คะแนน  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 84.56 คะแนน
          
รัฐวิสาหกิจ 55 หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 96.55 คะแนน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 96.43 คะแนน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 94.48 คะแนน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 92.67 คะแนน การประปาส่วนภูมิภาค 92.45 คะแนน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 92.05  คะแนน ธนาคารออมสิน 91.94 คะแนน การไฟฟ้านครหลวง 91.16 คะแนน ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน) 90.51 คะแนน บริษัท  ทีโอที จำกัด (มหาชน) 90.55 คะแนน
          
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 89.55 คะแนน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 89.46 คะแนน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 89.15 คะแนน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 89.12 คะแนน บริษัท ขนส่ง จำกัด 89.11  คะแนน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 88.95 คะแนน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 88.75 คะแนน โรงงานไพ่ 88.62 คะแนน การท่าเรือแห่งประเทศไทย 87.36 คะแนน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 87.04 คะแนน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 86.84 คะแนน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 86.80 คะแนน การประปานครหลวง 86.74 คะแนน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 86.62 คะแนน สำนักงานสลากกินแห่งรัฐบาล 86.52 คะแนน องค์การสุรา 86.21 คะแนน องค์การตลาด 85.80 คะแนน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 85.64 คะแนน
          
องค์การเภสัชกรรม 85.12 คะแนน องค์การสวนสัตว์ 84.79 คะแนน สถาบันการบินพลเรือน 84.43 คะแนน การเคหะแห่งชาติ 84.34 คะแนน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 84.21  คะแนน องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 83.23 คะแนน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 83.23 คะแนน การรถไฟแห่งประเทศไทย 83.13 คะแนน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 83.12 คะแนน โรงงานยาสูบ 82.46 คะแนน องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร 82.39 คะแนน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 81.18 คะแนน การยางแห่งประเทศไทย 81.54 คะแนน องค์การสะพานปลา 80.30 คะแนน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 80.10 คะแนน
          
องค์การกำจัดน้ำเสีย 79.97 คะแนน สำนักงานธนานุเคราะห์ 79.79 คะแนน การกีฬาแห่งประเทศไทย 79.38 คะแนน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 77.95 คะแนน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 77.51 คะแนน องค์การคลังสินค้า 76.82 คะแนน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 74.91 คะแนน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 73.05 คะแนน บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 69.16 คะแนน โรงพิมพ์ตำรวจ 68.02 คะแนน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 61.00 คะแนน

- -สำนักข่าว มติชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 - -