ประเด็นร้อน

ปฏิรูปตำรวจยังอืดแนะเร่งปราบทุจริตในองค์กร

โดย ACT โพสเมื่อ Jul 30,2017

 - - สำนักข่าว ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  วันที่ 30/07/60 - -

โพลชี้การปฏิรูปตำรวจยังอืด ยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจน เพราะ มีระบบเส้นสาย อยากเห็นการปราบปรามทุจริตในองค์กรมากที่สุด แนะกำหนด บทลงโทษที่รุนแรง สำหรับตำรวจที่ทุจริต คอร์รัปชัน

          ตามที่ คสช.ได้มีการดำเนินการปฏิรูปตำรวจ โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิรูปตำรวจ "สวนดุสิตโพล" ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวน 1,137 คน ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค.60 สรุปผลได้ ดังนี้

          1. ประชาชนคิดอย่างไร กับการปฏิรูปตำรวจที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อันดับ 1 ช่วยรักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีของตำรวจไทย 71.77% อันดับ 2 ควรเร่งดำเนินการ อยากเห็นวงการตำรวจมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 65.44% อันดับ 3 ปัจจุบันภาพลักษณ์ตำรวจไม่ค่อยดี ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ 60.95% อันดับ 4 ทุกฝ่ายต้องช่วยกันอย่างจริงจัง ขจัดตำรวจที่ไม่ดี 53.83%

          2. ประชาชนคิดว่า กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิรูปตำรวจที่ดำเนินการ อยู่ขณะนี้ เป็นอย่างไร  อันดับ 1 ดำเนินการยังช้าอยู่ 76.47% เพราะยังไม่เห็นแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก มีระบบเส้นสาย ฯลฯ อันดับ 2 ดำเนินการได้รวดเร็วดีแล้ว 23.53% เพราะมีข่าวความคืบหน้าให้เห็นเป็นระยะ เริ่มมีการตื่นตัวเป็นเรื่องที่ คสช.ให้ความสำคัญ ฯลฯ

          3. "6 แนวทางปฏิรูปตำรวจ" ที่ประ- ชาชนคิดว่าควรเร่งดำเนินการมากที่สุด อันดับ 1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 80.16%  อันดับ 2 ด้านการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 76.25% อันดับ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การผลิต และการพัฒนาให้เป็นตำรวจที่ดี 65.70% อันดับ 4 ด้าน การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย 61.21%

          4. ทำอย่างไร การปฏิรูปตำรวจ จึงจะสำเร็จ อันดับ 1 กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับตำรวจที่กระทำผิด ทุจริต คอร์รัปชัน 72.30%  อันดับ 2 มีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม แก้ปัญหาการซื้อขายตำแหน่ง 69.66%  อันดับ 3 มีนโยบายสร้างขวัญกำลังใจและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ยุติธรรม 66.23%  อันดับ 4 ตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญ เอาจริงเอาจัง 62.01%