กิจกรรมและข่าวสาร

IP ความก้าวหน้ากับรถไฟทางคู่

โดย act 1 โพสเมื่อ Nov 02,2016

 ความก้าวหน้ากับรถไฟทางคู่

               เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้สังเกตุการณ์ ทั้งหมด 12 ท่านจากโครงการข้อตกลงคุณธรรม ได้เข้าประชุมร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในสังกัด กระทรวงคมนาคม  เพื่อเตรียมทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

การประชุมครั้งนี้มีขึ้นมาเป็นครั้งที่ 5 เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณภาพและโปร่งใสเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

               การจัดทำข้อตกลงคุณธรรมครั้งนี้ สำหรับ 2560/01 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ และ 2560/02 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ 

โดยมีผู้สังเกตการณ์ทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

 

 

2560/01 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ  

รายชื่อผู้เข้าสังเกตการณ์

1.   นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์

2.   นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์

3.   ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

4.   นายถาวร ชลัษเฐียร

5.   นายวิญ วิเชียรศรี

6.   ดร.ประจักษ์ ทรัพย์มณี

 

2560/02 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ

รายชื่อผู้เข้าสังเกตการณ์

7.   นายณรงค์ บุณยสงวน

8.   นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

9.   นายอธิธร จิตรานนท์

10.  นายรังษี เหลืองวารินกุล

11.   นายประเสริฐ หวังรัตนปารณี

12.    นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์

  

"โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่" เป็นโครงการภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐบาล ได้มีหนังสือจากกรมบัญชีกลางเพื่อเรียกขอทางโครงการรถไฟทางคู่ 5 โครงการ เข้าสู่โครงการข้อตกลงคุณธรรม โดยมีข้อสรุป ดังนี้

  •  ได้มีการปรับปรุงร่าง TOR เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงการเกิดการทุจริต
  •  งานรถไฟค่อนข้างที่จะใช้เทคนิคเป็นเรื่องเฉพาะทางที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
  •  ขณะนี้ยึดหลักของกรมบัญชีกลางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา วิธีการต่างๆ ตามกรมบัญชีกลางเป็นหลัก
  •  การกำหนดลักษณะงานจะต้องมีผลงานของการรถไฟด้วยและเปิดให้มีการแข่งขันจากต่างชาติด้วย
  •  เป็นห่วงเรื่องการประกวดราคา E-Auction ที่ตอนนี้อยู่ที่ E-bidding ที่เราเชื่อว่าเรามีความโปร่งใสมากที่สุด 
  •  อยากให้งานออกมาตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้
  •  การมีผู้สังเกตที่เข้ามาช่วยเพื่อสังเกตการณ์ในเรื่องของความโปร่งใส มีข้อตกลงคุณธรรมเข้ามา ก็จะสามารถลดปัญหาร้องเรียนได้ในระดับหนึ่ง
  •  การร่างTORให้มีความโปร่งใสมากที่สุด เพื่อจะนำไป Format สำหรับในทุกๆโครงการของการรถไฟทั้งหมด เพื่อสามารถนำมาเป็นมาตรฐานของทุกโครงการเพื่อความโปร่งใส