บทความ

ปลดแบล็คลิสต์ เสียประโยชน์ขององค์กรทำลายหลักธรรมาภิบาล

โดย ACT โพสเมื่อ Aug 22,2017

  การที่ ขสมก. ยอมรับให้บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ร่วมยื่นซองประกวดราคารถเมล์ NGV ครั้งใหม่ หลังจากเป็นผู้ชนะการประมูลคราวที่แล้วแต่ถูกบอกเลิกสัญญาและถูกประกาศเป็นผู้ทิ้งงานเมื่อ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบรถเมล์ตามสัญญาได้ แต่ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กลับยกเลิกคำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานเสีย จึงถือว่าบริษัทฯ ยังเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นราคาได้ 


เหตุการณ์นี้ทำให้สังคมเกิดข้อกังขาถึงจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการใช้อำนาจของผู้บริหาร ขสมก. เป็นอย่างมาก


แบล็คลิสต์หรือบัญชีผู้ทิ้งงานคืออะไร: 

ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 109 หมายถึงผู้ที่ยื่นประมูลงานหรือได้รับงานจากรัฐแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญา และวงเล็บ (๓) ระบุว่า “เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็นการ...กระทําการโดยไม่สุจริต” ก็ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานและกลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐต่อไป


ดังนั้น ผู้ทิ้งงานคือผู้ที่ไม่รักษาสัญญา ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือกระทำการโดยไม่สุจริต จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ ไม่สมควรที่จะให้มาค้าขายกับรัฐอย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่ง


ปัจจุบัน ขสมก. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสามารถออกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบการประกาศให้เป็นผู้ทิ้งงานใช้เองได้ จนกว่า พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม ศกนี้


การปลดหรือถอนชื่อออกจากบัญชีผู้ทิ้งงาน ตามแนวปฏิบัติของหน่วยราชการทุกวันนี้ทำได้ แต่ต้องทำตามเงื่อนไขและต้องผ่านระยะเวลาอย่างน้อยสองปีขึ้นไป โดยเมื่อพ้นระยะสิบปีก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ทิ้งงานโดยอัตโนมัติ


เหตุผลแปลก: 

ขสมก. ให้เหตุผลในการยกเลิกคำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานไว้ว่า ในการที่ ขสมก. ได้บอกเลิกสัญญากับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานโดยบริษัท เบสท์รินกรุ๊ป จำกัด  และมีประกาศให้บริษัทลำดับ 1 - 4 เป็นผู้ทิ้งงาน แต่เนื่องจาก ขสมก.ได้มีหนังสือแจ้งให้ บริษัท เบสท์รินกรุ๊ป จำกัด ชี้แจงข้อเท็จจริงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเพียงบริษัทเดียว ซึ่งตามสัญญามีผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 4 บริษัท 


ขสมก. เห็นว่า เป็นการดำเนินการไม่ครบขั้นตอนของการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ดังนั้นจึงขอประกาศยกเลิกให้กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน โดยบริษัทเบสท์รินกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ทิ้งงาน ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 


พูดง่ายๆ คือ:

ขั้นตอนออกคำสั่งบกพร่อง แต่ ขสมก. ก็ไม่ได้บอกว่าจะออกคำสั่งใหม่หรือไม่ รวมทั้งไม่ได้ชี้ว่าบริษัทฯ มีความผิดจนต้องให้เป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ ทั้งๆ ที่มีการบอกเลิกสัญญาซื้อขายจากการประมูลในครั้งนั้นแล้วและยังชี้แจงเพิ่มเติมในภายหลังอีกว่า ปัจจุบันคดียังอยู่ในการฟ้องร้องยังไม่มีผลพิพากษา

 

ผู้บริหาร ขสมก. ไม่มีการกล่าวถึงผลประโยชน์และความเสียหายขององค์กร รวมถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากการไม่มีรถเมล์มาให้บริการตามกำหนด และไม่ได้บอกด้วยว่า เมื่อขั้นตอนการขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานบกพร่องแล้วจะแก้ไขอย่างไรต่อไป และนี่จะเป็นเงื่อนไขให้เอกชนรายนี้ชนะคดีที่ ขสมก. ยกเลิกสัญญาสั่งซื้อไปหรือไม่


สถานะของโครงการในปัจจุบัน:

ปัจจุบัน ขสมก.เปิดขายซองประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์สิ้นสุดเมื่อ 11 ส.ค. 2560 จากนั้นในวันที่ 24 ส.ค. จะเป็นวันกำหนดการยื่นซองประกวดราคา ทั้งนี้ มีภาคเอกชนซื้อซองประกวดราคา 3 ราย คือ บริษัท ไทยเทคโนโลยี แอนด์ เดเวลอปเมนท์ จำกัด บริษัท  เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด  และกิจการร่วมค้า JVCC  โดยบริษัท ช.ทวี

 

ดร. มานะ นิมิตรมงคล   เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


 

Follow LINE Official : https://goo.gl/uT7yjS

Follow Facebook Fanpage : https://goo.gl/HXgWVU

Follow IG : https://goo.gl/aARAzS

 

WebSite : http://www.anticorruption.in.th