IP ปี 2558

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ของ รฟม.

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 09,2016

ชื่อโครงการ: โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ของ รฟม. 

สังกัด: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ:  20,000,000,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์:

          • รศ.ดร.พูลพร แสงบางปลา

          • ดร.นฤมล สิงหเสนี

          • นายธาดา เตียประเสริฐ

          • นายอนุวัตร เชื้อพิบูลย์

          • นายกิตติเดช ฉันทังกูล

ระยะเวลาดำเนินการ: 

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ