ประเด็นร้อน

เอกชนผ่านเกณฑ์ต้านทุจริตเพิ่มขึ้น

โดย ACT โพสเมื่อ Aug 30,2017

  - - สำนักข่าวไทยรัฐ - -

 

นายบัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC )เปิดเผยว่า คณะกรรมการ CAC ได้มีมติให้การรับรองบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย และมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นอีก 34 บริษัท รวมเป็น 264 บริษัท โดยในปัจจุบันมีจำนวนบริษัทเอกชนที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่รับ-ไม่จ่ายสินบนในการทำธุรกิจตามโครงการ CAC รวมทั้งสิ้น 846 บริษัท "บริษัทที่ผ่านการรับรองในรอบนี้มีความหลากหลาย มีทั้งธุรกิจในภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจจริง ทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ มีทั้งบริษัทจดทะเบียน และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทในเครือของธุรกิจข้ามชาติด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนต่างก็ตื่นตัวและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริต และต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบการทำธุรกิจในประเทศไทยให้โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน"

 

          ทั้งนี้ CAC เป็นโครงการที่บริษัทเอกชนเข้าร่วมตามความสมัครใจ การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน และการจ่ายสินบนของบริษัท ส่วนบริษัทที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC หมายถึงบริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC และได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเองที่มีการสอบทาน และลงนามรับรอง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกว่า บริษัทมีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด ดังนั้นการรับรองโดยโครงการ CAC เป็นการรับรองว่า บริษัทมีนโยบายและระบบป้องกันคอร์รัปชัน และการให้สินบน แต่ไม่ได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของตัวบุคคลในบริษัท

 
 
 
 
 
 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


 

Follow LINE Official : https://goo.gl/uT7yjS

Follow Facebook Fanpage : https://goo.gl/HXgWVU

Follow IG : https://goo.gl/aARAzS

 

 

 

 

WebSite : http://www.anticorruption.in.th