ประเด็นร้อน

กลต.กล่าวโทษวิชัย IFEC ต่อปอศ. ทุจริตต่อหน้าที่

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 06,2017

- - สำนักข่าวโพสต์ทูเดย์ - -

 

 ก.ล.ต. กล่าวโทษประธานกรรมการ IFEC กรณีกระทำทุจริตต่อหน้าที่ ห้ามเป็นผู้บริหาร บจ.

 

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีทุจริตโดยแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
 
          สำหรับการถูกกล่าวโทษทำให้นายวิชัยเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน (บจ.)
 
          ขณะที่ ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอื่น เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของ IFEC รวมทั้งอดีตคณะกรรมการและผู้บริหารของ IFEC ว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผลให้บุคคลดังกล่าวอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีทั้งโทษอาญาและมาตรการลงโทษทางแพ่ง
 
          ทั้งนี้ เนื่องมาจากเดือน ธ.ค. 2559 IFEC มีกรรมการบริษัทน้อยกว่าองค์ประชุมที่กฎหมายกำหนด นายวิชัยประธานกรรมการจึงเรียกประชุมผู้ถือหุ้น IFEC เพื่อเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ว่าง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2560 นายวิชัยได้ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนตำแหน่งที่ว่างโดยใช้การลงคะแนนเสียงแบบสะสม ทั้งที่รู้ว่าข้อบังคับบริษัทไม่สามารถทำได้
 
          นอกจากนี้ วันที่ 26 มิ.ย. 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ได้มาจากการเลือกตั้งดังกล่าว เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และฝ่าฝืนมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 
 
 
 
 
 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO