ข่าวสารและกิจกรรม

เสวนากรณีที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ถูกหรือผิดแก้ได้

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 17,2016

          เสวนาครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่ 

          องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดให้มีการจัดเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง

          “กรณีค่าที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่...ถูกหรือผิด...แก้ได้ หรือ ไร้หวัง”

           ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

           การเสวนาครั้งนี้ มุ่งเน้นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ภาคธุรกิจต้องมีความโปร่งใสทางด้านการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยไม่อาศัยอำนาจรัฐสร้างความได้เปรียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือ แก่ธุรกิจรายใดรายหนึ่ง  ดั่งเช่นกรณีต่างๆ ที่เป็นข่าวโด่งดังตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เห็นอยู่เนืองๆ  สมควรอย่างยิ่งที่สังคมไทยจะต้องหาแนวทางป้องกันร่วมกันให้ได้ประสิทธิผลอย่างแท้จริงเสียที  ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดเสวนาดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรุงคุณวุฒิ  ร่วมเป็นวิทยากร ดังนี้

          1. ดร.บัณฑิต นิจถาวร    กรรมการและเลขานุการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

          2. นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกลุ่มธุรกิจการเงินธนาคารเกียรตินาคินภัทร

          3. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา

          4. ดร.มานะ นิมิตรมงคล  เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้ดำเนินรายการ

 

          ในการนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ กรุณาแจ้งการเข้าร่วมเสวนาไปยังสำนักงานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทางโทรสารหมายแลข 02-613-6600 หรือทางอีเมล์ act@anticorruption.in.th ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559