ประเด็นร้อน

ป.ป.ช.จับมือภาคเอกชนร่วมใจขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 26,2017

 - - สำนักข่าวพิมพ์ไทย - -

 

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช กล่าวว่าสืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ขับเคลื่อนกฎหมายและมาตรการต่อต้านการให้สินบนมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดเมื่อวันที่8 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานรัฐนำ "คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการให้สินบนฯ" ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

         

สำหรับคู่มือดังกล่าวเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการขับเคลื่อนการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติบุคคลมีแนวทางที่ชัดเจนในการกำกับดูแลองค์กรให้ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งหลักการพื้นฐาน 8 ประการในการจัดทำมาตรการที่เหมาะสมตามคู่มือฉบับนี้ ได้แก่ 1.การมีนโยบายป้องกันการให้สินบนจากระดับบริหารสูงสุด 2.การประเมินความเสี่ยงการให้สินบน 3.การกำหนดมาตรการที่ชัดเจนสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน4.การปรับใช้มาตรการกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ5.การมีระบบบัญชีที่ดี 6.การบริหารทรัพยากรบุคคล7.การสนับสนุนให้รายงานการกระทำความผิด และ8.การตรวจสอบและประเมินผลการใช้มาตรการเป็นระยะ ซึ่งคู่มือฉบับนี้สามารถปรับใช้ได้กับองค์กรธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด ทั้งบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ SMEs.และStartup ตลอดจนจะมีการจัดพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการมาประกอบธุรกิจในประเทศได้รับทราบแนวทางและปฏิบัติตามภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

         

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน (Anti-Bribery Advisory Service : ABAS) เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลและคำแนะนำเชิงวิชาการในเรื่องดังกล่าว  และอยู่ระหว่างการจัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ซึ่งจะทำให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงและรับทราบแนวทางการต่อต้านการให้สินบนของไทยและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

         

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้กำหนดจัดงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใต้ชื่อ "รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน" (Clean Business, Sustainable Thailand) ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์และเป็นผู้นำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบน โดยมีรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติ ผู้นำภาครัฐรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนทูตานุทูต หอการค้า และผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน

         

พร้อมกันนี้ ในวันเดียวกันจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 แห่งอีกด้วย โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยประธานกรรมการ ป.ป.ช.และคณะกรรมการป.ป.ช.ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือและร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในกลุ่มเป้าหมายรัฐวิสาหกิจให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม

 

 

  

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO