บทความ

คอร์รัปชันในมุมมองนักธุรกิจ : ตัวฉุดรั้งประเทศ

โดย ACT โพสเมื่อ Sep 29,2017

 

 
ดัชนี “ขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก” ครั้งล่าสุด ไทยได้รับการขยับอันดับขึ้นจากปีที่แล้วอันดับที่ 34 มาเป็น 32 ด้วยคะแนนดีขึ้นจาก 4.6 คะแนน เป็น 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7 และมีแนวโน้ม (Trend) ในปีข้างหน้าเป็นบวก เปลี่ยนจากการสำรวจครั้งก่อนที่เป็นลบ


Global Competitiveness Index 2017-2018 ยังชี้ให้เห็นว่า คอร์รัปชันกำลังเป็นปัญหาร้ายแรงอันดับต้นๆ ต่อการทำธุรกิจในประเทศไทย (Most Problematic Factors for Doing Business) โดยปีที่แล้วเป็นปัญหารุนแรงอันดับ 3 คะแนน 11.3 แต่การสำรวจล่าสุดพบว่าดีขึ้นโดยลดความรุนแรงลงไปเป็นอันดับที่ 5 ด้วยคะแนน 10.1 (อันดับต้นๆ/คะแนนมากไม่ดี) ซึ่งเข้าใจว่าคะแนนนี้จะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ที่จัดทำทุกปีโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI)


แม้อันดับโลกของไทยจะอยู่ที่ 32 เป็นรองประเทศในอาเซียนเพียงสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น แต่เมื่อศึกษาข้อมูลที่บ่งชี้เกี่ยวกับสภาพคอร์รัปชันของไทย ก็จะเข้าใจว่าคอร์รัปชันเป็นตัวรั้งประเทศไทยให้ย่ำแย่กว่าลาว อินโดนีเซีย เวียตนามและกัมพูชา จากหัวข้อสำรวจต่อไปนี้
 
 
1. จริยธรรมและการคอร์รัปชัน (Ethics and Corruption) ไทยได้ที่ 86 ต่ำกว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย เวียตนาม แต่ดีกว่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ 

 
2. โอกาสที่เงินทุนของรัฐจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด (Diversion of Public Funds) ไทยได้ที่ 80 เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนเหมือนในข้อ 1 และในข้อต่อๆ ไปก็เช่นกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงลำดับก็เพียงเล็กน้อย 
 

3. ความไว้วางใจของสาธารณชนต่อนักการเมือง (Public Trust in Politicians) ไทยหล่นไปอยู่อันดับที่ 103 น่าสนใจว่าหัวข้อนี้ประเทศที่ร่ำรวยอย่าง สเปน อิตาลี ฮังการี ล้วนมีอันดับต่ำกว่าไทยทั้งสิ้น

 
4. การจ่ายเงินสินบน (Irregular Payments and Bribes) ไทยได้อันดับที่ 72 โดยข้อนี้เวียตนามและอินโดนีเซีย ตกลงมาต่ำกว่าไทย

 
5. ความเป็นอิสระของกระบวนการยุติธรรม (Judicial Independence) ข้อนี้ไทยทำได้ดีคือขึ้นมาอยู่อันดับที่ 62 แต่ก็ยังตามหลังสิงค์โปร์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย ข้อนี้ประเทศที่ร่ำรวยอย่าง อิตาลี เกาหลีใต้ ก็มีคะแนนต่ำกว่าไทย 

 
6. การใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง (Favoritism in Decisions of  Government Officers) ไทยได้อันดับที่ 71 ดีกว่าหลายประเทศรวมทั้งสเปน เกาหลีใต้ รัสเซีย

 
บางทีเพียงแค่เราควบคุมคอร์รัปชันได้ดีกว่านี้ ประเทศไทยอาจมีอนาคตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่านี้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มอีกมากมายก็เป็นได้
 
 

 

ดร. มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ

 
 
 
 
 
 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO