ประเด็นร้อน

CAT สกัดโกงโครงการติดตั้งเนต

โดย ACT โพสเมื่อ Oct 09,2017

  - - สำนักข่าวแนวหน้า - -


ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ร่วมลงนามกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และ กสท ในข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เนตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

         

โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.ต.ต.แสงชัย สุวัฒนภักดี ผู้สังเกตการณ์โครงการข้อตกลงคุณธรรม และพันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT เป็นผู้แทนลงนาม

         

สำหรับโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) เป็นข้อตกลงร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และ ผู้สังเกตการณ์ (Observer) โดย 3 ฝ่ายจะปฏิบัติ หน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม และยอมรับให้มีบุคคลที่สามที่มาจากภาคประชาสังคมเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่การจัดทำร่างขอบเขตของงานจนถึงสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับดูแลความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ มาตรการป้องกัน รวมถึงตอบข้อกังวลและ ข้อร้องเรียนเพื่อแจ้งให้สาธารณชนรับทราบได้อย่างถูกต้อง

         

พล.ต.ต.แสงชัย สุวัฒนภักดี ผู้สังเกตการณ์ โครงการข้อตกลงคุณธรรม กล่าวว่า ในการสรรหา ผู้สังเกตการณ์คุณธรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการ จำเป็นต้องพิจารณาคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนั้นๆ เข้าร่วม นอกจากนี้จะต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการไม่ว่าทางใด

         

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ CAT กล่าวว่า CAT จะดำเนินการ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศให้มีเสถียรภาพ มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอยิ่งขึ้น สามารถรองรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพดังกล่าว ประกอบกับโครงการ Digital Park ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC ศรีราชา ที่ CAT กำลังดำเนินการอยู่ จะยังผลให้ประเทศไทย มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่สมบรูณ์ เหมาะกับการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจ พร้อมไปสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล และอินเตอร์เนต ที่สำคัญอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO