IP ปี 2558

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 01,2016

ชื่อโครงการ: โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี

สังกัด: การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ: 3,235,039,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายทศพร รัตนมาศทิพย์
  • นายสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์
  • นายวิศิษฎ์ ตันติเอมอร
  • นายประพัทธ์โชต ธนวรศาสตร์
  • พล.ต.ต.แสงชัย สุวัฒนภักดี
  • นายสุเมธ อักษรกิตติ์

ระยะเวลาดำเนินการ: 10 ปี

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ