IP ปี 2558

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 01,2016

 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

สังกัด: สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

งบประมาณ: 212,000,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • ดร.ชวลิต ทิสยากร
  • นายวิศิษฎ์ ตันติเอมอร
  • นายเขมทัต สุคนธสิงห์
  • นายอมรยศ พานิช

ระยะเวลาดำเนินการ: 10 ปี

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ