ประเด็นร้อน

ปฏิรูปฯเพ้อชงสกัดโกง! ขรก.ทุกคนโชว์ทรัพย์สิน

โดย ACT โพสเมื่อ Oct 19,2017

 - - สำนักข่าวไทยโพสต์ - -


คณะกรรมการปฏิรูปทุจริตวาง 4 แนวทางสกัดโกง เตรียมชงให้ ขรก.ทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สิน จี้หัวหน้าส่วนราชการดูแลลูกน้อง บกพร่องโดนทั้งวินัยและอาญา พร้อมประเมินคุณธรรมภายในองค์กร

         

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) วันที่ 18 ต.ค. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการป้อง กันและปราบปรามการทุจริต  แถลงความคืบหน้าการจัดทำแผนปฏิรูปด้านการป้อง กันและปราบปรามการทุจริตที่ต้องแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.60 นี้ว่า กรอบการทำงานประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ 1.การป้องกันและเฝ้าระวัง จะให้ความสำคัญกับภาคประชาชน โดยจะให้ความรู้และสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อช่วยชี้เบาะแสการทุจริต 2.การป้องปราม จะให้ความสำคัญกับหัวหน้าส่วนราชการ ในส่วนราชการต้องมีมาตรการต่อต้านการทุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการต้องมีการกวดขันสอดส่องดูแล หากปล่อยปละละเลยหัวหน้าส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบทางวินัย ปกครอง และอาญา รวมทั้งต้องมีการประเมินคุณธรรมภายในองค์กร หากไม่ผ่านเกณฑ์ หัวหน้าส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ ต้องมีมาตรการลดใช้การดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ให้มาก และกำหนดให้ข้าราชการทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

         

นายปานเทพกล่าวว่า 3.การปราบปราม ต้องมีมาตรการที่รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด องค์กรตรวจสอบต้องยกระดับการทำงานให้สามารถนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ต้องมีมาตรการเชื่อมโยงระหว่างการปราบปรามการทุจริตกับการฟอกเงิน และให้มีมาตรการติดตามทรัพย์สินคืน และ 4.การบริหารจัดการ ในอนาคตจะต้องมีหน่วยงานในลักษณะเดียวกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แต่จะไม่ให้มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง โดยจะต้องมีหน่วยงานขึ้นมาขับเคลื่อนโดยเฉพาะ

         

"นอกจากนี้ คณะกรรมการปฏิรูปฯ จะมีการติดตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่า มีผลสัมฤทธิ์หรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง อาทิ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ที่บังคับใช้แล้วแต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)" ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกล่าว

         

ส่วน พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปฯ กล่าวถึงการให้ข้าราชการทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินว่า ข้าราชการทุกระดับจะต้องยื่นรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ แต่หัวหน้าส่วนราชการไม่สามารถเปิดดูได้ เว้นแต่กรณีมีการร้องเรียนเข้ามา โดยจะให้หน่วยงานตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตรวจสอบรายละเอียดความมีอยู่จริง

         

"ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเรื่องการจะยื่นแสด งรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินใหม่ว่าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือไม่" โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปฯ กล่าว

         

นายประยงค์ ปรียาจิตต์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ กล่าวว่า เราพยายามจะแก้ปัญหาที่สะสมมาเนิ่นนานให้ได้อย่างยั่งยืน อันไหนดีอยู่แล้วจะทำต่อไป อันไหนมาตรการดีแต่ปฏิบัติยังมีปัญหาต้องแก้ไข ส่วนอันไหนยังไม่มีต้องเสริม เพื่อให้ได้มาตรการที่ครบถ้วน โดยคณะกรรมการฯ จะมีการรับฟังข้อมูลจากทั้งภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วประเทศ โดยในส่วนต่างจังหวัดจะมีการลงพื้นที่ในเดือน พ.ย.60

         

"ในส่วนราชการต่างๆ ได้มีการเชิญมาให้ข้อมูล เบื้องต้นจะรับฟังผ่าน เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเว็บไซต์ ป.ป.ท. และจะผ่านไปยังเว็บไซต์ของทุกส่วนราชการเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้าราชการทุกคน จึงเชิญชวนให้แจ้งข้อมูลมา เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดไปประมวลเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืน" นายประยงค์กล่าว

 
 
 
 
 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


Follow LINE: http://bit.ly/2vDtGHV
Follow Facebook: http://bit.ly/2x3oArO

 

 

  

 

WebSite : http://www.anticorruption.in.th