IP ปี 2558

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2558:โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน)

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 01,2016

 ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน)

สังกัด: กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม

งบประมาณ: 950,000,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายสมชาติ เจศรีชัย
  • นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
  • ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์
  • พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์
  • นายสฤษฏ์พงศ์ เทศะบำรุง
  • นายชัยฤทธิ์ นาคสัมฤทธิ์

ระยะเวลาดำเนินการ: 10 ปี

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 

 

 

 

'