ประเด็นร้อน

กก.ปฏิรูปมั่นใจปราบทุจริตได้ผล

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 07,2017

- - สำนักข่าวข่าวสด - -

 

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนนพิษณุโลก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงผลการรับความคิดเห็นของประชาชน 4 ภูมิภาค ประมาณ 1,000 คน ก่อนทำแผนเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ 24 ธ.ค.ว่า ข้อเสนอแนะในการปฏิรูป พบว่ามีแนวทางในการดำเนินการ อาทิ

         

1.เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เป็นแกนกลางในการเสนอแนะ ติดตาม ตรวจสอบ และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ โดยรัฐต้องเร่งรัดออกกฎหมายรองรับการทำงานของเครือข่ายประชาชนภายใน 1 ปี ให้เป็นกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจและบทบาทปฏิบัติ ต่อต้านและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยรัฐต้องให้ความคุ้มครองและป้องกันการถูกกลั่นแกล้ง

 

2.เครือข่ายตรวจสอบของภาคีประชาชนต้องได้รับบทบาทและมีอำนาจในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลอย่างแท้จริง เป็นต้น มั่นใจว่าการปฏิรูปจะได้ผล วันนี้เราเห็นทิศทางประเทศมีความหวัง เพราะประชาชนตื่นตัวมากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้

         

ด้านพล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ โฆษกคณะกรรมการกล่าวถึงมาตรการที่จะให้ข้าราชการทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สินว่า เป็นการยื่นไปเก็บข้อมูลในสมุดประวัติของข้าราชการแต่ละคน โดยขณะนี้กรมศุลกากรได้เริ่มนำร่องให้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญที่เสี่ยงจะมีการทุจริตกว่า 1,000 คน ยื่นบัญชีทรัพย์สินเก็บไว้ในสมุดประวัติแล้ว เชื่อว่าต่อไปความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่รัฐจะมีมากขึ้นจากการยื่นบัญชีทรัพย์สินทั้งที่เปิดเผยตามกฎหมายและที่เก็บเป็นความลับ พอมีเรื่องร้องเรียนก็สามารถนำข้อมูลมาตรวจสอบได้

 

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw