IP ปี 2559

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2559:โครงการรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 30,2016

ชื่อโครงการ: โครงการรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล

สังกัด: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ: 888,624,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ มูลศรีชัย
  • นายนิวัฒน์ สัมมาชีววัฒน์
  • นางสาวจรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์
  • ดร.คณิต วัฒนวิเชียร
  • นางศิษฎี เหล่าสันตติ

ระยะเวลาดำเนินการ: 

ความคืบหน้าโครงการ: