IP ปี 2559

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2559:โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 30,2016

ชื่อโครงการ: โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง

สังกัด: สังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

งบประมาณ: 705,000,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
  • ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธุ์ มูลศรีชัย
  • นาวาเอกชุมพล พรหมประสิทธิ์
  • รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร
  • นางวาสนา สุทธิเดชาชัย
  • นายชัยฤทธิ์ นาคสัมฤทธิ์

ระยะเวลาดำเนินการ:

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ