IP ปี 2559

ข้อตกลงคุณธรรม(IP)2559:โครงการงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4

โดย ACT โพสเมื่อ Dec 30,2016

ชื่อโครงการ: โครงการงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4 สายประจวบคีรีขันธ์-แยกปฐมพรตอน3 (บางสะพาน-แยกปฐมพร) (LT,RT เป็นตอนๆ) ระหว่าง กม.392+513 กม.485+233 ระยะทางยาวประมาณ 24.870กิโลเมตร

สังกัด: กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ: 775,000,000.00 บาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายไกร ตั้งสง่า
  • ดร.ภิรมณ์ แจ่มใส
  • นายนพดล ใจซื่อ
  • นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
  • นายสฤษฏ์พงศ์ เทศะบำรุง

ระยะเวลาดำเนินการ: 

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ